Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego www.zabka.pl

1. INFORMACJE O SERWISIE I REGULAMINIE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie www.zabka.pl.

1.2. Właścicielem serwisu www.zabka.pl, uprawnionym do dysponowania jego zasobami i świadczącym usługi na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8 (61-586 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, BDO: 000016909, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł (dalej określana jako „Żabka Polska”).

1.3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie, pod adresem: www.zabka.pl/regulamin,  w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie w każdej chwili na trwałym nośniku.

1.4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznania się z postanowieniami Polityki Prywatności. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje ich treść.

1.5. Serwis dostępny jest od 03.01.2024 r. do odwołania.

2. DEFINICJE

2.1. Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą „Żappka”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której Użytkownik będący Uczestnikiem uczestniczy w Programie.

2.2. Centrum Wsparcia Klienta lub CWK – prowadzone przez Organizatora Centrum Wsparcia Klienta, z którym Użytkownicy i Uczestnicy oraz osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą się kontaktować w sprawach dotyczących Programu oraz działania Aplikacji, Serwisu i zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Z CWK można się kontaktować telefonicznie na numer telefonu: +48 61 856 37 00, e-mailowo na adres: kontakt@zappka.pl, jak również poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji lub w Serwisie.

2.3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Żabka Polska czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.4. Konsument-Przedsiębiorca – osoba fizyczna w rozumieniu art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, korzystająca z Serwisu, gdy korzystanie z Serwisu nie ma dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.5. Konto – indywidualne konto Użytkownika będącego Uczestnikiem prowadzone w systemie Żabka Polska i dostępne poprzez Aplikację i Serwis po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, na którym zapisywane są informacje o działaniach i aktywnościach Uczestnika w ramach Programu.

2.6. Program – program „żappka”, którego zasady i warunki określa regulamin programu „żappka”.

2.7. Promocje – prezentowane w Serwisie propozycje nabycia towarów lub usług na preferencyjnych warunkach, w tym z zastosowaniem cen specjalnych, ofert specjalnych, rabatów, opustów i innych form promocji, w tym loterii oraz innych akcji promocyjnych organizowanych przez Żabka Polska.

2.8. Regulamin – niniejszy Regulamin.

2.9. Regulamin programu „żappka” – regulamin określający zasady i warunki udziału w Programie i korzystania z Aplikacji oraz Serwisu przez Uczestników, dostępny pod adresem www.zabka.pl/regulamin-aplikacja.

2.10. Sklep – sklep działający pod oznaczeniem „Żabka” prowadzony przez Żabka Polska lub przez podmiot trzeci, który współpracuje z Żabka Polska w ramach umowy współpracy franczyzowej

2.11. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Żabka Polska pod adresem www.zabka.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności opisanych w niniejszym Regulaminie, a Uczestnik może korzystać z funkcjonalności Konta opisanych w Regulaminie programu „żappka”.

2.12. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełnia określone w Regulaminie programu „żappka” warunki uczestnictwa w Programie i dokonała rejestracji za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu, na zasadach opisanych w Regulaminie programu „żappka”.

2.13. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku ogólnodostępnych usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Serwis ma charakter informacyjny i służy w szczególności prezentacji produktów Żabka Polska, w tym ofert i Promocji dostępnych w Sklepach lub w Programie, prezentacji treści i materiałów informacyjno-edukacyjnych publikowanych w Serwisie, a także umożliwia bezpośrednią komunikację z Żabka Polska za pośrednictwem formularzy i czatów dostępnych w Serwisie.

3.2. Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zasady korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności oraz tryb postępowania reklamacyjnego i rozwiązywania sporów.

3.3. Żabka Polska w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników usługę dostępu do Serwisu („Usługa”). Żabka Polska umożliwia Użytkownikowi Serwisu także rejestrację i logowanie do Programu za pośrednictwem tego Serwisu, na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie programu „żappka”.

3.4. Możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji lub logowania w Programie za pośrednictwem Serwisu. Każdy Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu i przeglądać jego powszechnie dostępne zasoby.

3.5. Wszelkie postanowienia dotyczące Usługi, znajdują zastosowanie także do Uczestników korzystających z Serwisu.

3.6. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wywołania adresu URL Serwisu przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia mobilnego lub komputera Użytkownika, lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu); w tym przypadku, umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

3.7. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem podłączenia urządzenia mobilnego lub komputera Użytkownika do sieci Internet oraz dysponowania przez Użytkownika urządzeniem mobilnym lub komputerem wyposażonym w system teleinformatyczny spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

3.7.1. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Edge w wersji nie niższej niż 118.0, Firefox w wersji nie niższej niż 119.0, Chrome w wersji nie niższej niż 118.0, Opera w wersji nie niższej niż 104.0 lub Mac OS X Safari w wersji nie niższej niż 15.6,

3.7.2. urządzenie mobilne Użytkownika powinno mieć zainstalowany co najmniej system operacyjny iOS 12 lub Android 12,

3.7.3. rekomendowana rozdzielczość ekranu przy wyświetlaniu Serwisu to 1440×900  pikseli.

3.8. Za korzystanie z Serwisu nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.9. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Serwisu Użytkownik pokrywa we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi. Żabka Polska nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Serwisu.

3.10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Żabka Polska lub osobom trzecim.

3.11. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

3.12. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu.

3.13. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze bezprawnym. W przypadku korzystania z udostępnionych w Serwisie formularzy, Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych.

4. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

4.1. Usługa dostępu do Serwisu dla Użytkowników obejmuje w szczególności możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Serwisu:

4.1.1. przeglądanie treści i materiałów dostępnych dla Użytkowników dostępnych w formie artykułów, nagrań wideo oraz podcastów,

4.1.2. możliwość przeglądania i zapoznania się z warunkami Promocji dostępnych dla Użytkownika, w tym dostępnych w Programie,

4.1.3. możliwość przeglądania i zapoznania się z gazetkami promocyjnymi w wersji elektronicznej,

4.1.4. możliwość przeglądania i zapoznania się z wybraną ofertą Sklepów i maksymalnymi cenami produktów z takiej oferty,

4.1.5. udostępnienie Użytkownikom wsparcia CWK, w tym za pośrednictwem udostępnionych elektronicznych formularzy kontaktowych i zgłoszeniowych umożliwiających w szczególności składanie reklamacji lub wysyłanie zgłoszeń,

4.1.6. udostępnienie formularza elektronicznego umożliwiającego wysłanie zgłoszenia w sprawie nawiązania współpracy franczyzowej z Żabka Polska,

4.1.7. możliwość skontaktowania się z Żabka Polska przy pomocy dostępnego w Serwisie czatu („usługa Chatbota”),

4.1.8. możliwość wyszukiwania i przeglądania treści i materiałów powszechnie dostępnych w Serwisie (tj. podstron Serwisu, które nie wymagają rejestracji i logowania w Programie, danych kontaktowych Sklepu oraz jego lokalizacji na mapie, w tym na podstawie położenia Użytkownika, regulaminów i innych informacji prawnych),

4.1.9. możliwość założenia Konta i zarejestrowania się w Programie oraz logowania się do Konta w Programie,

4.1.10. dostarczania Użytkownikom komunikatów bezpośrednio związanych z korzystaniem z Serwisu oraz korzystaniem z funkcjonalności Serwisu,

4.1.11. korzystanie z innych funkcjonalności Serwisu udostępnionych przez Żabka Polska.

4.2. W ramach Serwisu, Żabka Polska udostępnia Użytkownikom informacje na temat Programu, a także umożliwia Użytkownikom zalogowanie się do ich Kont w Programie lub zarejestrowanie takich Kont w Programie. Zasady rejestracji i korzystania z Programu są określone w Regulaminie programu „żappka”.

4.3. Użytkownicy korzystający z Usługi Chatbota, mogą za jej pośrednictwem wyrazić zgodę na uczestnictwo w konkursach organizowanych przez Żabka Polska, a także wyrazić zgodę na kierowanie przez Żabka Polska informacji handlowych za pośrednictwem chatbota. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie jest warunkiem korzystania z Usługi Chatbota ani warunkiem korzystania z Serwisu. Zasady korzystania z Usługi Chatbota określa odrębny Regulamin Usługi Chatbota.

4.4. Użytkownicy mają możliwość skontaktowania się z Żabka Polska za pośrednictwem formularzy kontaktowych w sprawach związanych z obsługą klienta i reklamacji dotyczących Serwisu oraz reklamacji i zgłoszeń dotyczących: produktów cyfrowych, paczek i przesyłek, Sklepów, w tym produktów lub usług w nich zakupionych, a także w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Żabka Polska udostępnia w Serwisie także formularze kontaktowe przeznaczone do kontaktu dla przedstawicieli mediów.

4.5. W celu skorzystania z danego formularza kontaktowego, Użytkownik powinien wejść w sekcję „Kontakt”, a następnie uzupełnić swoje dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, wskazać temat zgłoszenia oraz wpisać treść zapytania w przeznaczonym do tego polu, a także podać inne dane oznaczone w formularzu jako niezbędne do wysyłki i obsługi zgłoszenia lub reklamacji. Zakres danych, które są niezbędne do wysyłki i obsługi zgłoszenia lub reklamacji, różni się w zależności od przedmiotu zgłoszenia lub reklamacji, przy czym Żabka Polska oznacza pola formularza, których wypełnienie jest niezbędne do wysyłki i obsługi zgłoszenia lub reklamacji. Podanie pozostałych danych, w tym numeru telefonu, jest dobrowolne. Po uzupełnieniu formularza i ewentualnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe do wysyłki i obsługi zgłoszenia lub reklamacji, aby przesłać formularz do Żabka Polska należy wcisnąć przycisk „Wyślij” lub analogiczny.

4.6. Dodatkowo, Użytkownicy za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych mają możliwość skierowania do Żabka Polska reklamacji lub zgłoszenia incydentów dotyczących Programu, Aplikacji lub Serwisu (w zakresie, w jakim Serwis ten jest dostępny dla zalogowanych Uczestników Programu). Zasady zgłaszania i obsługi tych reklamacji lub zgłaszania i obsługi tych incydentów są określone w Regulaminie programu „żappka”.

4.7. Żabka Polska umożliwia Użytkownikom także skorzystanie z formularza zgłoszeniowego przeznaczonego dla osób zainteresowanych wynajęciem lokalu dla sieci Sklepów Żabka Polska. W celu skorzystania z tego formularza, Użytkownik powinien wejść w sekcję „Wynajem Lokali” i uzupełnić swoje dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, typ nieruchomości, adres i powierzchnia nieruchomości. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego podania dodatkowych danych osobowych, w tym uwag, w dedykowanym polu formularza. Po uzupełnieniu formularza i ewentualnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, aby przesłać formularz do Żabka Polska należy wcisnąć przycisk „Wyślij” lub analogiczny. Użytkownik może także skorzystać z możliwości potwierdzenia wysyłki zgłoszenia na podany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail.

4.8. Użytkownicy mają także możliwość skorzystania z formularza zgłoszeniowego dedykowanego dla osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy handlowej z Żabka Polska. W celu skorzystania z tego formularza, Użytkownik powinien wejść w sekcję „Współpraca handlowa” i uzupełnić swoje dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kategoria produktu, nazwa produktu, adres i nazwa firmy. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego podania dodatkowych danych osobowych w postaci uwag umieszczonych w dedykowanym polu formularza i dołączonych do formularza załączników. Po uzupełnieniu formularza i ewentualnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, aby przesłać formularz do Żabka Polska należy wcisnąć przycisk „Wyślij” lub analogiczny.

4.9. W ramach Serwisu Użytkownicy mają możliwość skorzystania z formularza zgłoszeniowego dedykowanego dla osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy franczyzowej z Żabka Polska. W celu skorzystania z tego formularza, Użytkownik powinien wejść w sekcję „Współpraca”, a następnie wybrać ikonę „Zgłoś się” lub analogiczną i uzupełnić swoje dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i miejscowość. Po uzupełnieniu formularza, aby przesłać formularz do Żabka Polska należy wcisnąć przycisk „Wyślij” lub analogiczny.

4.10. W celu wyświetlania za pośrednictwem Serwisu lokalizacji Sklepów na podstawie lokalizacji Użytkownika, Użytkownik może także udzielić Żabka Polska zezwolenia na uzyskanie dostępu do informacji o geolokalizacji. Użytkownik zostanie poproszony przez Żabka Polska o wyrażenie zgody na geolokalizację za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu wyświetlonego w oknie przeglądarki. Użytkownik może również wyrazić zgodę na geolokalizację lub zgodę odwołać dokonując zmiany z poziomu ustawień przeglądarki, z której uzyskuje dostęp do Serwisu. Wyrażenie zgody na geolokalizację nie jest warunkiem korzystania z Serwisu, ale brak zgody może skutkować brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, które wykorzystują geolokalizację.

5. PROMOCJE I OFERTY

5.1. Żabka Polska jest uprawniona do dostarczania Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu informacji o aktualnych Promocjach i ofertach, w tym Promocjach dostępnych dla Uczestników w Programie i Promocjach obowiązujących w Sklepach. Informacje o Promocjach i ofertach są dostępne dla Użytkowników w ramach poszczególnych podstron Serwisu, w tym w formie gazetek promocyjnych.

5.2. Promocje i oferty mogą być adresowane do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu lub do Użytkowników będących Uczestnikami Programu.

5.3. Promocje i oferty dostępne dla Użytkowników niezalogowanych, w tym niebędących Uczestnikami Programu, są dostępne w Serwisie bez konieczności logowania się lub założenia Konta w Programie. Skorzystanie z takich Promocji lub ofert w Sklepie nie wymaga zeskanowania ID Uczestnika dostępnego w Aplikacji, ani podejmowania innych dodatkowych czynności przez Użytkownika.

6. AKTUALIZACJE I ZMIANY W SERWISIE

6.1. Żabka Polska informuje Użytkowników o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności z umową o świadczenie usługi dostępu do Serwisu przez cały czas dostarczania tej Usługi. W okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, w przypadku przeprowadzenia przez Żabka Polska aktualizacji wymagających działania po stronie Użytkownika,  Żabka Polska poinformuje o aktualizacji i ewentualnych konsekwencjach jej braku za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego w Serwisie.

6.2. Żabka Polska zastrzega sobie prawo do modyfikowania z ważnych przyczyn sposobu świadczenia usługi dostępu do Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości oraz bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkowników. Ważną przyczyną dokonania zmiany w sposobie świadczenia Usługi jest:

6.2.1. zmiana, rozbudowa lub ulepszenie sposobu funkcjonowania Serwisu,

6.2.2. dostosowanie sposobu funkcjonowania Serwisu do zmian w środowisku technicznym Żabka Polska (tj. wykorzystywanego przez Żabka Polska sprzętu, aplikacji lub oprogramowania).

7.1. Serwis zawiera przekierowania do informacji i usług świadczonych za pośrednictwem innych serwisów oraz Aplikacji, udostępnianych przez Żabka Polska.

7.2. Serwis zawierają ponadto przekierowania do oficjalnego profilu Żabka Polska w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn, Discord, TikTok i You Tube. 

W sytuacji opisanej w pkt. 6.2. powyżej, stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone lub udostępnione przez dostawców serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn, Discord, TikTok i You Tube, a Żabka Polska nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a tymi dostawcami. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez podmioty trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z tymi podmiotami trzecimi.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.1. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o korzystanie z Serwisu, bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu i jego funkcjonalności, w tym świadczenia Usługi, Użytkownik może złożyć reklamację, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie lub poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres CWK: kontakt@zabka.pl.

9.2. Prawidłowe zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

9.2.1. dane pozwalające na identyfikację składającego reklamację (w przypadku reklamacji składanej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie – dane o których mowa w pkt 4.5. lub 4.6. Regulaminu, a w przypadku reklamacji składanej za pomocą wiadomości e-mail – dane obejmujące imię i nazwisko i adres e-mail),

9.2.2. powód reklamacji oraz datę zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji,

9.2.3. treść żądania.

9.3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja lub który został wskazany w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie.

9.4. Żabka Polska jest zobowiązana świadczyć usługę dostępu do Serwisu zgodnie z umową oraz ponosi odpowiedzialność za zgodność tej usługi z umową.

9.5. Żabka Polska ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową Usługa miała być dostarczana. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

9.6. Domniemania wskazane w pkt 9.5 nie mają zastosowania, jeżeli:

9.6.1. środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Żabka Polska poinformowała w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu;

9.6.2. Użytkownik, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Żabka Polska, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Usługi z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.

9.7. W przypadku reklamacji dotyczącej Usługi, zawierającej żądanie doprowadzenia tej Usługi do zgodności z umową, Żabka Polska może odmówić jej uwzględnienia, gdy:

9.7.1. doprowadzenie do zgodności z umową nie jest możliwe po stronie Żabka Polska i Żabka Polska poinformowała o tej okoliczności w odpowiedzi na reklamację, lub

9.7.2. doprowadzenie do zgodności z umową zgodnie z żądaniem wymaga nadmiernych kosztów po stronie Żabka Polska i Żabka Polska poinformowała o tej okoliczności w odpowiedzi na reklamację.

9.8. W następujących przypadkach Użytkownikowi składającemu reklamację przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi:

9.8.1. Żabka Polska zgodnie z pkt 9.7. powyżej poinformowała, że doprowadzenie Usługi do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów po stronie Żabka Polska,

9.8.2. Żabka Polska uwzględniła reklamację, ale nie doprowadziła Usługi do zgodności z umową w przewidzianym terminie,

9.8.3. Żabka Polska próbowała doprowadzić usługę do zgodności z umową i mimo to w dalszym ciągu nie dostarczyła Usługi lub nie usunęła nieprawidłowości uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie z Usługi (tj. Usługa nadal pozostają niezgodna z umową),

9.8.4. brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego kierowania do Żabka Polska reklamacji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie,

9.8.5. Żabka Polska poinformowała, że nie doprowadzi Usługi do zgodności z umową w przewidzianych terminach lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

9.9. W przypadkach, o których mowa w pkt 9.8. powyżej – wystarczające jest wysłanie do Żabka Polska oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.10. Żabka Polska nie udziela dodatkowej gwarancji na Usługę świadczoną na podstawie umowy.

10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań.

10.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@zabka.pl lub pod adresem korespondencyjnym: Żabka Polska sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań (z dopiskiem „IOD” lub „dane osobowe”) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

10.3. Dane osobowe Użytkowników korzystających z funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane przez Żabka Polska na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.

10.4. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu jako zalogowany w Serwisie Uczestnik Programu, dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez Żabka Polska na zasadach opisanych w Polityce Prywatności programu „żappka”, dostępnej tutaj.

11. ZMIANY REGULAMINU

11.1. Żabka Polska jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

11.1.1. zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Żabka Polska obowiązek określonej modyfikacji jego treści;

11.1.2. wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Żabka Polska obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

11.1.3. wprowadzenie przez Żabka Polska nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;

11.1.4. wprowadzanie przez Żabka Polska nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;

11.1.5. wydanie orzeczenia przez sąd powszechny lub organ lub administracyjny, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Żabka Polska w Regulaminie mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego Użytkownika proponowana zmiana jest na korzyść takiego Użytkownika;

11.1.6. Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Użytkowników – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.

11.2. Żabka Polska poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie co najmniej:

11.2.1. treści planowanej zmiany Regulaminu;

11.2.2. daty wejścia w życie planowanej zmiany Regulaminu;

11.2.3. jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

11.3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów o świadczenie usług zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia takiej umowy o świadczenie usług.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

12.1. Niezależnie od uprawnienia o którym mowa w pkt 8 i pkt 9.8. Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, który zawarł z Żabka Polska umowę o świadczenie usługi dostępu do Serwisu, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia tej umowy.

12.2. Użytkownik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą może odstąpić od danej umowy, składając Żabka Polska oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@zabka.pl lub pisemnie na adres Żabka Polska.

12.3. Żabka Polska niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od danej umowy w wiadomości e-mail wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

13. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

13.1. Żabka Polska informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Żabka Polska nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów).

13.2. W przypadku sporu z Żabka Polska Użytkownik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

14. ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA SERWISU

14.1. Żabka Polska może zakończyć świadczenie Usługi dostępu do Serwisu w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest:

14.1.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Serwisu i skutkująca koniecznością jego zamknięcia;

14.1.2. ekonomiczna nieopłacalność funkcjonowania Serwisu;

14.1.3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej dotyczącego Serwisu i skutkującej koniecznością jego zamknięcia;

14.1.4. wprowadzenie w miejsce Serwisu innych form działalności informacyjno-edukacyjnej oraz promocyjno- marketingowej dotyczącej Żabka Polska.

14.2. O zakończeniu świadczenia Usługi dostępu do Serwisu Organizator powiadomi Użytkowników poprzez komunikat w Serwisie, wraz ze wskazaniem daty zakończenia funkcjonowania Serwisu, przy czym termin ten nie może wypadać wcześniej niż 30 (trzydzieści) dni od daty przesłania powiadomienia o zakończeniu świadczenia Usługi dostępu do Serwisu.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.01.2024 r.

15.2. Kontakt z Żabka Polska jako właścicielem Serwisu odbywa się poprzez:

15.2.1. adres poczty elektronicznej: kontakt@zabka.pl;

15.2.2. pod numerem telefonu: +48 61 856 37 00;

15.2.3. korespondencję tradycyjną kierowaną pod adresem wskazanym w pkt 1.2. powyżej;

15.2.4. formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

15.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

15.4. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikami, a Żabka Polska na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Nadawca [w tym miejscu należy wpisać dane identyfikacyjne Użytkownika, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail / adres)]. 

– Ja, niżej podpisany / podpisana, niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zawartej drogą elektroniczną w dniu …………………………………… 

– Imię i nazwisko osoby odstępującej od umowy.

– Podpis osoby odstępującej od umowy (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).

– Miejscowość i data.