Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1.1. Administrator– spółka pod firmą Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000636642, o kapitale zakładowym w wysokości 113.215.000 PLN w całości pokrytym, BDO: 000016909, NIP: 522-30-71-241, REGON: 365388398.
1.2. Aplikacja mobilna – opracowane przez Administratora oprogramowanie pod nazwą „żappka”, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, umożliwiające uczestnictwo w Programie, na zasadach opisanych w Regulaminie programu „żappka”.
1.3. Dane osobowe –wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.5. Program – program „żappka”, którego zasady i warunki określa Regulamin programu „żappka”
1.6. RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.7. Regulamin korzystania z usługi „Katalog alkoholowy”– regulamin dostępny pod adresem: https://www.zabka.pl/regulamin-katalog-alkoholowy
1.8.Regulamin programu „żappka” – regulamin dostępny pod adresem: https://zappka.app/regulamin- zappka
1.9. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresami: https://zabka.pl/ oraz https://zakupy.zabka.pl.
1.10. Usługa – zbiór funkcjonalności udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, umożliwiający Użytkownikowi Zweryfikowanemu dostęp do katalogu zawierającego informacje dotyczące wybranego asortymentu produktów alkoholowych.
1.11. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
1.12. Użytkownik Zweryfikowany – pełnoletni Użytkownik, który uzyskał uprawnienia do korzystania z Usługi.


2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.


3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
3.1.3. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
3.1.4. w celach marketingowych Administratora– zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

WERYFIKACJA

3.3. Osoby, które chcą skorzystać z Usługi, proszone są o podanie danych niezbędnych do ich weryfikacji (imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia). Podanie danych jest wymagane w celu dokonania weryfikacji, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.4. Dane osobowe są przetwarzane:
3.4.1. w celu weryfikacji pełnoletności i tożsamości Użytkownika w celu świadczenia Usługi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.4.32 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

CHATBOT

3.7. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy pomocy czatu na żywo (usługa chatbota) dostępnego z wykorzystaniem aplikacji Messenger (narzędzie administratora serwisu Facebook) oraz aplikacji WhatsApp. Korzystanie z funkcjonalności czatu przy pomocy narzędzia administratora serwisu Facebook, wymaga zalogowania się przez Użytkownika na platformę Facebook bądź do aplikacji Messenger.
3.8. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu:
3.8.1. prowadzenia komunikacji z Administratorem oraz w celach z niej wynikających – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.8.2. zapewnienia Użytkownikowi udziału w konkursach, jeśli wyrazi on zgodę na branie w nich udziału – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.8.3. kierowania treści marketingowych przez Administratora w ramach czatu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości kierowania treści promujących działalność i usługi Administratora w związku z wyrażoną zgodą;
3.8.4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
3.9. W związku ze skorzystaniem przez Użytkownika z usługi chatbota w aplikacji Messenger, Administrator automatycznie pobierze z serwisu Facebook następujące, publicznie dostępne dane Użytkownika: nazwa użytkownika, płeć, numer ID. Dane w zakresie: nazwa użytkownika i płeć, będą wykorzystywane w celu spersonalizowania komunikacji, np. poprzez używanie zwrotów dostosowanych do rozmówcy. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi Chatbota w aplikacji WhatsApp, Administrator automatycznie pobierze numer telefonu Użytkownika. Podanie innych danych osobowych przez Użytkownika w czasie konwersacji z chatbotem jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prowadzenia komunikacji w zakresie poszczególnych funkcji chatbota. Bez podania danych prowadzenie takiej komunikacji może być niemożliwe.
3.10. Prowadzenie komunikacji przy pomocy czatu, odbywa się poprzez narzędzia administratora serwisu Facebook oraz dostawcę aplikacji WhatsApp. Administrator (Żabka Polska) nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez administratora serwisu Facebook oraz dostawcę aplikacji WhatsApp. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę serwisu Facebook, dostępnych jest pod tym linkiem: https://pl- pl.facebook.com/privacy/explanation, a przez dostawcę aplikacji WhatsApp, pod linkiem: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea#privacy-policy-our-global-operations.

GEOLOKALIZACJA

3.11. Administrator zapewnił w Serwisie narzędzie służące geolokalizacji urządzenia Użytkownika z wykorzystaniem Google Maps API. Skorzystanie z tej funkcjonalności jest opcjonalne oraz niewymagane celem prawidłowego korzystania z serwisu. Dane o lokalizacji przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi odszukania najbliższych stacjonarnych punktów sprzedaży sieci Administratora w przypadku wyrażenia zgody Użytkownika na dostęp do informacji o geolokalizacji – wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest udzielona przez Użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Powyższe dane przetwarzane są jednorazowo, tj. informacja jest wykorzystywana w chwili udzielenia zgody. Po zamknięciu strony Administrator nie ma dostępu do danych o lokalizacji ani nie przechowuje informacji o lokalizacji odczytanej podczas przeglądania strony.
3.12. Korzystanie przez Użytkownika z narzędzia Google Maps API zamieszczonego w serwisie, regulowane jest ponadto przez aktualną wersję Dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google i Google Earth, które można znaleźć pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps/.
3.13. W ramach korzystania z tego narzędzia, Google przetwarza dane osobowe Użytkownika na zasadach opisanych w aktualnej wersji Polityki Prywatności Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.14. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.15. W zależności od skorzystania z konkretnego formularza przez Użytkownika, dane osobowe są przetwarzane:
3.15.1. w przypadku formularza kontaktowego – w celu obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.15.2. w przypadku skorzystania z formularza wynajmu lokalu – w celu obsługi zgłoszenia dotyczącego wynajmu lokalu, a w przypadku decyzji o podjęciu współpracy – w celu jej nawiązania. Podstawą prawną przetwarzania jest podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.15.3. w przypadku skorzystania z formularza dotyczącego Aplikacji mobilnej oraz Programu Żappka – w celu obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości obsługi kierowanych do niego zapytań w związku z funkcjonowaniem Aplikacji mobilnej i Programu Żappka; w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.15.4. w przypadku skorzystania z formularza dla potencjalnych franczyzobiorców – w celu rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na franczyzobiorcę oraz w celu nawiązania ewentualnej współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.15.5. w przypadku skorzystania z formularza whistleblowingowego – w celu obsługi utworzenia konta przeznaczonego do wysyłki zgłoszeń oraz w celu obsługi przesłanych zgłoszeń – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3.15.6. w zakresie skorzystania z każdego z formularzy – w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

NEWSLETTER

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, polegających na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).
4.2. Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
4.3. Dane osobowe są przetwarzane:
4.3.1. w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
4.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz i statystyk umożliwiających dopasowanie kierowanych treści i usług do odbiorców newslettera;
4.3.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości obrony swoich praw.


5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.


6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie informacji o Użytkowniku np. dotyczących logowania lub preferencji językowych. Administratorem danych przetwarzanych w związku z wykorzystywaniem plików cookie jest Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8. W Serwisie Administrator wykorzystuje własne pliki, które są instalowane bezpośrednio przez Serwis. Wykorzystywane są również plików cookies stron trzecich – które są plikami cookies z domeny innej niż domena odwiedzanej witryny – przede wszystkim do działań analitycznych i reklamowych Administratora.
6.2. Serwis wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim do zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej, zapamiętania wyborów Użytkownika na stronie – a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także do analizy i śledzenia ruchu w Serwisie oraz dopasowywania treści reklamowych do zainteresowań. W ramach Serwisu, w oparciu o uzyskaną zgodę, instalowane są też pliki cookies umożliwiające korzystanie z funkcjonalności mediów społecznościowych.
6.3. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, które Administrator wykorzystuje w Serwisie. Administrator wykorzystuje regularnie narzędzia do skanowania Serwisu, w celu ustalenia, jakie pliki cookie są przechowywane w urządzeniu Użytkownika, tak aby lista stosowanych plików cookie była jak najbardziej dokładna. Administrator stosuje następujące kategorie plików: niezbędne, funkcjonalne, analityczne, reklamowe pliki cookies oraz cookies mediów społecznościowych.

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES

6.4. Korzystanie przez Administratora z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
6.5. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
6.6. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików z tej kategorii tj. nazwy poszczególnych cookies, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies”, który znajduje się w punkcie 8 Polityki prywatności lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy wybrać przycisk „Zarządzaj cookies” i następnie rozwinąć listę „Niezbędne pliki cookie”, następnie znajdujący się poniżej przycisk „Szczegóły”.

FUNKCJONALNE I ANALITYCZNE PLIKI COOKIES

6.7.Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
6.8. Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne oraz aby zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Analityczne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
6.9. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies przez Administratora, jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na ich zapisywanie (osobną dla plików analitycznych, osobną dla plików funkcjonalnych).
6.10. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.
6.11. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików tych kategorii tj. nazwy poszczególnych cookies, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies”, który znajduje się w punkcie 8 Polityki prywatności – ” Zarządzaj cookies” lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy wybrać przycisk „Zarządzaj cookies” i następnie rozwinąć listę „Analityczne pliki cookie” albo „Funkcjonalne pliki cookies”, następnie znajdujący się pod każdą z list przycisk „Szczegóły”.

REKLAMOWE PLIKI COOKIES

6.12. Reklamowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika w innych serwisach, jest budowany profil zainteresowań Użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem naszego Serwisu.
6.13. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu marki Administratora oraz informowaniu o bieżącej ofercie Administratora, w tym poprzez kierowanie do Użytkowników Serwisu informacji marketingowych odpowiadających ich zainteresowaniom,
w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na zapisywanie reklamowych plików cookies.
6.14. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika na wykorzystanie zgody za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.
6.15. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików z tej kategorii tj. nazwy poszczególnych cookies, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies”, który znajduje się w punkcie 8 Polityki prywatności – „Zarządzaj cookies” lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy wybrać przycisk „Zarządzaj cookies” i następnie rozwinąć listę „Reklamowe pliki cookie”, następnie znajdujący się poniżej przycisk „Szczegóły”.

COOKIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

6.16. Te pliki cookie są instalowane przez partnerów Administratora, żeby dopasowywać wyświetlane treści reklamowe w mediach społecznościowych, z których korzysta Użytkownik. Na podstawie informacji z tych cookie i aktywności w innych serwisach lub w mediach społecznościowych jest budowany profil zainteresowań. Dzięki temu wyświetlane treści są dopasowane do indywidualnych potrzeb. Cookie mediów społecznościowych nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikują przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, Administrator nie będzie mógł zapobiegać wyświetleniu tej samej reklamy lub umożliwić polubienia i udostępniania treści zamieszczanych przez Administratora w mediach społecznościowych.
6.17. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików z tej kategorii tj. nazwy poszczególnych plików, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies”, który znajduje się w punkcie 8 Polityki prywatności – „Zarządzaj cookies” lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy wybrać przycisk „Zarządzaj cookies” i następnie rozwinąć listę „Pliki cookie mediów społecznościowych”, następnie znajdujący się poniżej przycisk „Szczegóły”.


7.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.
7.2. Aktualna i kompletna lista Zaufanych partnerów Administratora, dostępna jest pod linkiem: https://www.zabka.pl/zaufani-partnerzy.

GOOGLE ANALYTICS

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager to narzędzie do zarządzania skryptami na stronie internetowej. Za jego pomocą można instalować na stronie internetowej różne typy skryptów. Dotyczy to m. in. skryptów związanych ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika, skryptów śledzących zachowanie Użytkownika przez narzędzia analityczne takie jak Google Analytics, czy śledzenia konwersji z systemów reklamowych takich jak Google Ads. W związku z wykorzystaniem narzędzia, Google zbiera zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

GOOGLE ADS

Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

PIKSELE FACEBOOKA

Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

CUX.IO

Cux.io to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkownika w Serwisie, np. poprzez gromadzenie informacji o kliknięciu w poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji funkcjonowania Serwisu. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem Cux.io znaleźć można pod linkiem: https://cux.io/legal/privacy-policy/

ISSUU

Issuu to narzędzie służące do przeglądania dokumentów PDF. Wykorzystywane jest do publikacji plików z gazetką promocyjną. Zbiera informacje o liczbie: wyświetleń, interakcji z plikiem. Mierzy czas spędzony na przeglądaniu pliku. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Issuu znajdują się pod linkiem: https://issuu.com/legal/privacy.

ALGOLIA SEARCH

Algolia Search to narzędzie służące do optymalizacji funkcji wyszukiwania w witrynie. Platforma umożliwia wyszukiwanie na stronie w czasie rzeczywistym oraz dostosowanie filtrów wyszukiwania, co zapewnia sprawne poruszanie się w witrynie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Algolia znajdują się pod linkiem: https://www.algolia.com/policies/privacy/.

PUBLITAS

Publitas to narzędzie służące do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika. Pozwala na tworzenie katalogów produktów i ich personalizację dla użytkowników. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Publitas znajdują się pod linkiem: https://www.publitas.com/privacy/.

SYNERISE

Synerise to narzędzie służące do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika. Wykorzystywane jest do tworzenia profilu użytkownika i dopasowywania treści do użytkownika. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Synerise znajdują się pod linkiem: https://synerise.com/legal/privacy-policy.

STORYLY

Storyly to zestaw narzędzi ułatwiających Administratorowi tworzenie treści marketingowych oraz umożliwiających Administratorowi mierzenie efektywności kampanii marketingowych (narzędzie analityczna). Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Storyly znajdują się pod linkiem: https://www.storyly.io/privacy-policy


8.1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. W Serwisie Administrator odbiera od Użytkownika zgodę za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych w punkcie 8.4 poniżej.
8.2. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.
8.3. W celu otrzymywania reklamy dopasowanej do preferencji Użytkownika oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies, konieczne jest zachowanie odpowiednich ustawień przeglądarki, pozwalających na przechowywanie w urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies pochodzących z Serwisu.
8.4. Wycofanie zgody na zbieranie plików cookies w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Użytkownik może wrócić do bannera poprzez kliknięcie w poniższy przycisk „Zarządzaj cookies” lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu.
8.4.1. Po wyświetleniu bannera, Użytkownik może wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku „ZARZĄDZAJ COOKIES„. Następnie należy przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików cookies i wcisnąć przycisk „ZAPISZ USTAWIENIA I ZAMKNIJ„.
8.4.2. Użytkownik ma również możliwość wycofania zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html/
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
8.5.Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
8.6. Aby skorzystać z praw do dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia skargi lub zadania innego pytania w zakresie plików cookies, należy przesłać zapytanie na adres IOD@zabka.pl lub inne dane kontaktowe Administratora wskazane w Polityce prywatności.


9.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
9.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


10.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
10.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).


11.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT, narzędzi analitycznych i marketingowych oraz podmiotom takim jak agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).
11.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
11.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


12.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
12.1.1.współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych (szczegółowe informacje znajdziesz tutaj);
12.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; wraz z wymaganymi dodatkowymi środkami bezpieczeństwa zapewniają one Danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej; wzory umów znajdziesz tutaj;
12.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
12.2. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane poza EOG w przypadku korzystania przez Użytkownika usługi chatbota – dostawca tego narzędzia, spółka KODA Bots sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przekazuje Dane osobowe do swojego podwykonawcy, Twilio Ireland Limited z siedzibą w Irlandii. Twilo Ireland Limited z siedzibą w Irlandii przekazuje dane do następujących krajów zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym: USA, w tym w ramach współpracy z następującymi dalszymi dostawcami: Meta, Inc. z siedzibą w USA, Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii oraz do WhatsApp Ireland Limited z siedzibą w Irlandii.
12.3. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane poza EOG do dostawcy narzędzi marketingowych i analitycznych (Storyly) świadczącego usługi na rzecz Administratora tj. do App Samurai Inc. z siedzibą w USA.
12.4. W celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony przekazywanych Danych osobowych, przekazywanie to odbywa się:
12.4.1. w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii – w zakresie podmiotów posiadających siedzibę w Irlandii;
12.4.2. w pozostałym zakresie – w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską. Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul umownych, ustanawiających odpowiednie zabezpieczenia oraz skróconego opisu stosowanych środków bezpieczeństwa. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: IOD@zabka.pl lub adres korespondencyjny: Żabka Polska Sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań.
12.5. Administrator przeprowadził ocenę ryzyka przekazywania danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy i ocenił, iż w związku z zastosowanymi środkami zabezpieczającymi transfer danych osobowych do podmiotów wskazanych w pkt 12.2. i 12.3. powyżej, może się odbyć na podstawie standardowych klauzul umownych, o których mowa w pkt 12.4.2. powyżej.


13.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
13.2.Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.


14.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: IOD@zabka.pl lub adres korespondencyjny: Żabka Polska Sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań.
14.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@zabka.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.


15.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku aktualizacji Polityki Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie czytelnej informacji w Serwisie lub poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail. W niektórych przypadkach Użytkownik może być powiadomiony z wyprzedzeniem o aktualizacji Polityki, zaś fakt korzystania z usług Serwisu będzie oznaczał akceptację zaktualizowanej wersji Polityki.
15.2. Użytkownik, który nie akceptuje warunków świadczenia usług w Serwisie po wejściu w życie nowszej wersji Polityki, może zaprzestać korzystania z usług Serwisu.
15.3. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 12.07.2024 r.