Regulamin katalogu alkoholowego

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usługi „Katalog alkoholowy” za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.zabka.pl należącej do: „ŻABKA POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod 61-586) przy ul. Stanisława Matyi 8, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636642 o kapitale zakładowym 113 215 000,00 złotych w całości pokrytym, BDO: 000016909, NIP 5223071241, REGON: 365388398, zwana dalej „Usługodawcą”.

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Aplikacja” – aplikacja mobilna pod nazwą „żappka”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której Uczestnik uczestniczy w Programie;

Katalog” – katalog zawierający informacje dotyczące wybranego asortymentu produktów alkoholowych oferowanych przez Usługodawcę, dostępny dla Użytkownika Zarejestrowanego po potwierdzeniu przez niego pełnoletniości w sposób opisany w Regulaminie;

Konto” – indywidualne konto prowadzone w systemie Usługodawcy i dostępne poprzez Platformę, umożliwiające korzystanie z Usługi; konto umożliwia również uczestnictwo w Programie, pod warunkiem zainstalowania Aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym oraz spełnienia pozostałych warunków uczestnictwa w Programie, określonych w Regulaminie programu „żappka”;

Program” – program „żappka”, którego zasady i warunki określa Regulamin programu „żappka”;

Regulamin” – niniejszy regulamin;

Regulamin programu „żappka” – regulamin dostępny pod adresem: https://zappka.app/regulamin-zappka

Regulamin strony internetowej Zabka.pl” – regulamin dostępny pod adresem: https://media.zabka.pl/uploads/media/5e21ba3bb441a/zabka-regulamin-2020.pdf

Usługa” – zbiór funkcjonalności udostępnionych za pośrednictwem Platformy, umożliwiający Użytkownikowi Zarejestrowanemu dostęp do Katalogu po zalogowaniu się do Konta;

Platforma” – platforma internetowa dostępna pod adresem www.zabka.pl;

Uczestnik” – osoba fizyczna, która spełnia określone w Regulaminie programu „żappka” warunki uczestnictwa w Programie; Uczestnikiem jest również Użytkownik Zarejestrowany, który dokonał rejestracji za pośrednictwem Platformy, a następnie zainstalował Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym oraz rozpoczął korzystanie z Konta po spełnieniu pozostałych warunków uczestnictwa w Programie, określonych w Regulaminie programu „żappka”;

Użytkownik” – osoba fizyczna korzystająca z Platformy;

Użytkownik Zarejestrowany” – pełnoletni Użytkownik, który dokonał rejestracji na Platformie i utworzył Konto uprawniające do korzystania z Usługi; Użytkownikiem Zarejestrowanym jest również pełnoletni Uczestnik, który uzyskał uprawnienia do korzystania z Usługi.

1. Dostęp do Usługi jest realizowany za pośrednictwem dedykowanej podstrony (dostępnej pod adresem: https://www.zabka.pl/katalog-dla-zalogowanych) udostępnionej przez Usługodawcę w ramach Platformy.

2. Dostęp do Usługi przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które dokonały rejestracji i utworzyły Konto. Usługa nie jest dostępna dla Użytkowników lub Uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

3. Usługa umożliwia zapoznanie się z wybranym asortymentem w regularnych lub promocyjnych cenach, a także w ramach akcji promocyjnych dostępnych dla ogółu klientów Usługodawcy.

4. Dostępny w ramach Usługi Katalog jest informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.

5. Do Katalogu znajdują zastosowanie wszystkie zasady dotyczące sposobu prezentacji produktów opisane w Regulaminie strony internetowej Zabka.pl, oraz własności materiałów służących do prezentacji produktów w ramach Katalogu.

6. Z tytułu korzystania z Usługi Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat.

7. Warunkiem technicznym utworzenia Konta i korzystania z Usługi jest posiadanie przez Użytkownika aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail). Pełny dostęp do funkcjonalności Usługi możliwy jest za pośrednictwem Platformy. Do uzyskania dostępu do Usługi za pośrednictwem Platformy niezbędne jest połączenie urządzenia Użytkownika z siecią Internet. W celu korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego u o rozdzielczości ekranu co najmniej 1368×768 z dostępem do sieci Internet wyposażonego w aktualną wersję przeglądarki internetową Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub Microsoft Edge. . Zaleca się korzystanie z wersji przeglądarki zgodnej z cyklem aktualizacji stosowanym przez jej producenta.

1. W celu rozpoczęcia z korzystania z Usługi należy:

a. dokonać rejestracji oraz potwierdzić swoją pełnoletniość za pośrednictwem formularza dostępnego na Platformie (podając i potwierdzając datę urodzenia), a następnie zalogować się do Konta poprzez Platformę; albo

b. dokonać rejestracji oraz potwierdzić swoją pełnoletniość za pośrednictwem formularza dostępnego w Aplikacji (zasady i warunki dokonywania rejestracji poprzez Aplikację opisane zostały w Regulaminie programu „żappka”), a następnie zalogować się do Konta poprzez Platformę; albo

c. potwierdzić pełnoletniość poprzez uzupełnienie danych w Koncie, a następnie zalogować się do Konta poprzez Platformę – dotyczy Użytkowników Zarejestrowanych, którzy nie potwierdzili swojej pełnoletniości na etapie rejestracji Konta w Aplikacji.

2. Rejestracja za pośrednictwem Platformy wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w szczególności podania swoich prawdziwych i poprawnych danych, stosując się do komunikatów wyświetlanych na Platformie. Usługodawca może udostępnić również inne możliwości dokonywania rejestracji za pośrednictwem Platformy, np. rejestrację poprzez zalogowanie się do swojego konta w serwisie społecznościowym (np. Facebook) lub w innej aplikacji, w tym Aplikacji.

3. Do rejestracji za pośrednictwem Platformy niezbędne jest podanie imienia, adresu e-mail oraz daty urodzenia, która potwierdza pełnoletniość Użytkownika. W przypadku rejestracjipoprzez alternatywne metody wskazane w pkt 2 powyżej (o ile są udostępnione przez Usługodawcę), Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w formularzu rejestracyjnym (np. nazwy użytkownika oraz adresu e-mail przypisanego do konta w serwisie społecznościowym lub aplikacji, daty urodzenia, która potwierdza pełnoletność Użytkownika).

4. Osoba dokonująca rejestracji za pośrednictwem Platformy może dobrowolnie podać w trakcie rejestracji bądź na późniejszym etapie korzystania z Konta, dane dotyczące płci oraz numeru telefonu, a także wyrazić zgodę na komunikację marketingową oraz na udostępnianie danych partnerom Usługodawcy w celu ich marketingu własnego. Podanie danych dodatkowych i wyrażenie zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest w pełni dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania z Usługi.

5. Bezpośrednio po wysłaniu formularza rejestracyjnego Usługodawca tworzy dla zgłaszającej się osoby indywidualne Konto oraz generuje przypisany do tego Konta unikalny ID. Z tą chwilą rejestracja zostaje zakończona, a Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Usługi. Z chwilą ukończenia rejestracji, Użytkownik Zarejestrowany zawiera z Usługodawcą na czas nieoznaczony umowę o świadczenie usługi dostępu do Konta zgodnie z Regulaminem. Użytkownik Zarejestrowany może także korzystać z Konta w celu uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w Regulaminie programu „żappka”. Uczestnictwo w Programie nie jest jednak warunkiem korzystania z Usługi.

6. Zakończenie rejestracji i utworzenie Konta są niezwłocznie potwierdzane przez Usługodawcę za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Wiadomość ta zawiera link, przy pomocy którego Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia (weryfikacji) podanego przez siebie w toku rejestracji adresu e-mail.

7. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do nieujawniania swojego ID, ani innych danych do logowania osobom trzecim.

8. Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Usługodawcę wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu, w tym podania nieprawdziwych danych, w szczególności w odniesieniu do wieku Użytkownika.

1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w razie niezgodności Usługi z postanowieniami Regulaminu w zakresie obowiązków Usługodawcy.

2. Reklamacja dotycząca Usługi powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres), opis przyczyny reklamacji wraz z określeniem żądania reklamacyjnego. Reklamację można składać:

2.1. pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zabka.pl

2.2. pisemnie na adres siedziby Usługodawcy;

3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana niezwłocznie, w każdym wypadku najpóźniej w terminie do 30 dni od jej otrzymania, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.

1. Administratorem danych Zarejestrowanych Użytkowników jest Usługodawca, tj. Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych, w tym o prawach przysługujących Użytkownikom Zarejestrowanym w związku z korzystaniem z Usługi, dostępne są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://media.zabka.pl/uploads/media/5fc119ab5914e/zabka-polityka-prywatnosci.pdf

2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników korzystających z Programu, w tym o prawach przysługujących Uczestnikom w związku z korzystaniem z Programu, dostępne są w Polityce prywatności pod adresem https://zappka.app/wp-content/uploads/2020/11/Polityka-Prywatnosci-2020.11.24.pdf.

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie wpływają na dotychczasowe uprawnienia Uczestników Programu. Uczestnicy nie są zobowiązani do korzystania z Usługi, ani podejmowania żadnych dodatkowych działań w związku z udostępnieniem Usługi przez Usługodawcę.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, w szczególności w odniesieniu do zasad rozwiązywania umowy o świadczenie Usługi oraz utrzymywania Konta, a także prawa Użytkowników będących konsumentami do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, zastosowanie mają przepisy Regulaminu Programu „żappka” oraz Regulaminu strony internetowej zabka.pl.

3. Językiem umowy o świadczenie Usługi, zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem Zarejestrowanym, jest język polski.

4. W ramach korzystania z Usługi zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

5. Regulamin udostępniany jest w postaci elektronicznej w formie umożliwiającej jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności na stronie: www.zabka.pl

6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r.