Regulamin Discord

REGULAMIN SERWERA ŻABKA (DISCORD)

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 16.04.2024 r.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1.1. Organizatorem Serwera Żabka (zdefiniowanego poniżej) jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8 (61-586 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, BDO: 000016909, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł (dalej jako „Organizator” lub „Żabka Polska”).
  1.2. Celem Serwera Żabka jest zrzeszenie zaangażowanej społeczności, organizowanie konkursów, akcji i turniejów gamingowych, a także prowadzenie działań edukacyjnych wśród osób korzystających z tego serwera (bezpieczeństwo informacji, gry internetowe, NFT).
  1.3. Niniejszy Regulaminu Serwera Żabka (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki rejestracji na Serwerze Żabka oraz zasady jego funkcjonowania, w tym w szczególności prawa i obwiązki osób korzystających z tego serwera.
 1. DEFINICJE
  2.1. Pojęcia zapisane w Regulaminie od dużej litery mają następujące znaczenie:
  2.1.1. Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą „żappka”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której Użytkownik będący Uczestnikiem uczestniczy w Programie oraz autoryzuje rejestrację na Serwerze Żabka.
  2.1.2. Centrum Wsparcia Klienta lub CWK – prowadzone przez Organizatora Centrum Wsparcia Klienta, z którym Użytkownicy i osoby zainteresowane rejestracją na Serwerze Żabka mogą się kontaktować w sprawach dotyczących Serwera Żabka i zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, jak również zgłaszania reklamacji dotyczących Żappsów lub innych korzyści przyznawanych za aktywności na Serwerze Żabka i nieprawidłowości z nimi związanych. Z CWK można się kontaktować telefonicznie na numer telefonu: +48 61 856 37 00, e-mailowo na adres: kontakt@zappka.pl.
  2.1.3. Discord – dostarczana przez Discord Inc. platforma dostępna pod adresem www.discord.com, za pośrednictwem której dostępny jest Serwer Żabka. Zasady korzystania z platformy Discord określa odrębny regulamin dostępny pod adresem: https://discord.com/terms.
  2.1.4. ID – unikalny kod kreskowy wraz z numerem, przypisany do Użytkownika będącego Uczestnikiem i jego konta w ramach Programu i widoczny w Aplikacji, który do dnia 15.04.2024 roku jest podawany przez Użytkownika na Serwerze Żabka w celu rejestracji, a po dniu 15.04.2024 roku jest pobierany przez Organizatora automatycznie z Aplikacji po podaniu przez Uczestnika numeru telefonu przypisanego do jego konta w ramach Programu podczas rejestracji na Serwerze Żabka.
  2.1.5. Program – prowadzony przez Organizatora program „żappka”, którego zasady i warunki określa odrębny regulamin dostępny pod adresem: https://zappka.app/regulamin-zappka.
  2.1.6. Promocje – prezentowane na Serwerze Żabka propozycje nabycia towarów lub usług, na preferencyjnych warunkach, w tym z zastosowaniem cen specjalnych, ofert specjalnych, rabatów, opustów i innych form promocji, z których Użytkownik może skorzystać w sklepach sieci Organizatora pod szyldem „Żabka” lub „Żabka Nano” na zasadach opisanych w Regulaminie.
  2.1.7. Regulamin – niniejszy regulamin.
  2.1.8. Serwer Żabka – serwer Organizatora dostępny na platformie Discord pod adresem: https://www.discord.gg/cho-do-zabki.
  2.1.9. Uczestnik – osoba fizyczna, która uczestniczy w Programie i zarejestrowała się w Aplikacji.
  2.1.10. Użytkownik – Uczestnik, który spełnia określone w Regulaminie warunki dołączenia do Serwera Żabka i dokonał rejestracji na tym serwerze.
  2.1.11. Żappsy – punkty przyznawane Uczestnikom w ramach Programu za zakupy dokonywane w sklepach sieci Organizatora pod szyldem „Żabka” lub „Żabka Nano”, jak również za inne aktywności punktowane w ramach Programu, w tym za aktywności na Serwerze Żabka; Żappsy podlegają wymianie na kupony za pośrednictwem Aplikacji na zasadach i warunkach określonych w odrębnym regulaminie programu „żappka” dostępnym pod adresem: https://zappka.app/regulamin-zappka.
  2.2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwera Żabka oraz do przestrzegania jego postanowień. Korzystanie z Serwera Żabka oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SERWERA ŻABKA
  3.1. Możliwość korzystania z funkcjonalności Serwera Żabka („Usługa dostępu do Serwera Żabka”) jest dostępna dla wszystkich Użytkowników. Do otrzymania nagród w prowadzonych konkursach i aktywnościach na Serwerze jest wymagana rejestracja na Serwerze Żabka zgodnie z pkt 4. poniżej:
  3.2. Umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwera Żabka zostaje zawarta na czas nieokreślony, z chwilą ukończenia rejestracji na Serwerze Żabka i na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  3.3. W ramach Usługi dostępu do Serwera Żabka, Organizator zobowiązuje się wobec Użytkowników, na zasadach opisanych w Regulaminie, do:
  3.3.1. udostępniania możliwości dołączania do kanałów głosowych, tematycznych i dyskusyjnych Organizatora oraz umożliwiania przeglądania i zapoznania się z treściami publikowanymi przez Organizatora i pozostałych Użytkowników,
  3.3.2. udostępniania możliwości publikowania i komentowania treści dostępnych na Serwerze Żabka,
  3.3.3. moderowania treści publikowanych przez Użytkowników, zgodnie z pkt 8.1. i 8.6.1 – 8.6.2 poniżej,
  3.3.4. przygotowywania i dostarczania Promocji na dedykowany kanał na Serwerze Żabka,
  3.3.5. przygotowywania i dostarczania na dedykowany kanał na Serwerze Żabka informacji o akcjach i konkursach Organizatora,
  3.3.6. umożliwianie dołączania do akcji i konkursów organizowanych na Serwerze Żabka oraz przyznawania Żappsów za udział w nich, a także przyznawania innych korzyści za aktywności na Serwerze Żabka (wyłącznie po rejestracji na Serwerze Żabka zgodnie z pkt 4. Poniżej),
  3.3.7. nadania Użytkownikom rangi „żabkera” po ukończeniu rejestracji na Serwerze Żabka oraz innych rang na podstawie komend Użytkownika na Serwerze Żabka,
  3.3.8. umożliwienie prowadzenia komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, w tym za pośrednictwem botów dostępnych na Serwerze Żabka,
  3.3.9. rozpatrywania procesów reklamacyjnych, zgodnie z pkt 9. poniżej,
  3.3.10. udostępnienia Użytkownikom obsługi Centrum Wsparcia Klienta,
  3.3.11. umożliwienia Użytkownikom opuszczenia Serwera Żabka i zakończenia korzystania z Usługi dostępu do Serwera Żabka,
  3.3.12. umożliwienia Użytkownikom korzystania z nowych funkcjonalności Serwera Żabka udostępnionych przez Organizatora.
  3.4. Rejestracja i korzystanie z Usługi dostępu do Serwera Żabka są dobrowolne.
  3.5. Z tytułu korzystania z Usługi dostępu do Serwera Żabka Organizator nie pobiera od Użytkowników jakichkolwiek opłat.
  3.6. Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z korzystaniem z Usługi dostępu do Serwera Żabka może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego Użytkownikowi usługi telekomunikacyjne.
 1. REJESTRACJA NA SERWERZE ŻABKA
  4.1. Użytkownikiem Serwera Żabka może być wyłącznie osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
  4.1.1. posiada aktywne konto na platformie Discord,
  4.1.2. ukończyła 16-sty rok życia i jest Uczestnikiem Programu,
  4.1.3. posiada aktywne konto w Aplikacji i zezwoliła w niej na wyświetlanie systemowych powiadomień push lub podała swój aktywny numer telefonu w Programie.
  4.2. Dołączenie do Serwera Discord Żabki nie jest warunkowane rejestracją. Rejestracja na Serwerze wymagana jest wyłącznie w sytuacji, gdy Użytkownik chce otrzymać nagrody w ramach prowadzonych konkursów i aktywności na Serwerze Żabka. Do rejestracji niezbędne jest posługiwanie się kontem na platformie Discord a także posiadanie statusu Uczestnika w Programie i aktywnego konta w Aplikacji. Proces rejestracji jest uruchamiany po wybraniu przez Użytkownika dostępnego na Serwerze Żabka przycisku „#połącz-z-żappką” lub analogicznego.
  4.3. Do dnia 15.04.2024 r. rejestracja wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania przez Użytkownika nicku (nazwy użytkownika) konta Discord oraz ID w Programie. ID jest dostępne w Aplikacji, którą posługuje się Użytkownik będący Uczestnikiem. Po dniu 15.04.2024 r., do rejestracji niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie przez Użytkownika nicku (nazwy użytkownika) konta Discord oraz numeru telefonu przypisanego do konta Użytkownika w Programie. Po podaniu ID lub numeru telefonu przez Użytkownika, Organizator rozpoczyna autoryzację rejestrującego się Użytkownika (tj. potwierdza jego uczestnictwo w Programie i możliwość rejestracji na Serwerze Żabka) poprzez:
  4.3.1. wyświetlenie systemowego powiadomienia push w Aplikacji lub
  4.3.2. wysyłkę wiadomości SMS zawierającej kod PIN, na numer telefonu przypisany do konta Uczestnika w Programie i podany przez Użytkownika będącego Uczestnikiem podczas rejestracji na Serwerze Żabka; oraz
  4.3.3. w przypadku rejestracji na Serwerze Żabka po 15.04.2024 r. wyłącznie poprzez wysyłkę wiadomości SMS zawierającej kod PIN, na numer telefonu przypisany do konta Uczestnika w Programie i podany przez Użytkownika będącego Uczestnikiem podczas rejestracji na Serwerze Żabka; oraz
  4.4. W celu autoryzacji w Aplikacji za pomocą systemowego powiadomienia push, Użytkownik powinien kliknąć w otrzymane powiadomienie, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami Organizatora wyświetlanymi na ekranie swojego urządzenia mobilnego. W celu autoryzacji za pomocą kodu PIN wysłanego na numeru telefonu przypisany do konta w Programie, Użytkownik powinien wpisać prawidłowy kod PIN w formularzu rejestracyjnym na Serwerze Żabka. Bezpośrednio po ukończeniu autoryzacji, Organizator udziela Użytkownikowi dostępu do Serwera Żabka. Z tą chwilą rejestracja zostaje zakończona, a Użytkownik otrzymuje rangę „żabkera”.
  4.5. Użytkownik będący Uczestnikiem, który nie zezwolił w Aplikacji na wyświetlanie systemowych powiadomień push lub nie podał w Programie swojego numeru telefonu, nie zostanie zautoryzowany przez Organizatora i zarejestrowany na Serwerze Żabka.
  4.6. Użytkownik może dobrowolnie podać przed, w trakcie rejestracji, bądź na późniejszym etapie korzystania z Serwera Żabka dane dotyczące płci oraz swojego przedziału wiekowego, a także wyrazić zgody na kierowanie do niego za pośrednictwem Serwera Żabka komunikacji o Promocjach lub konkursach i akcjach Organizatora. Podanie danych dodatkowych jest w pełni dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania z Usługi dostępu do Serwera Żabka.
  4.7. Wyrażenie zgód na kierowanie do Użytkownika komunikacji o Promocjach lub konkursach i akcjach Organizatora nie jest warunkiem korzystania z Usługi dostępu do Serwera Żabka, ale może skutkować brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności, które wykorzystują w/w zgody. Udzielenie zgody na kierowanie do Użytkownika komunikacji o Promocjach Organizatora jest niezbędne do dołączenia do i korzystania z dedykowanego kanału Organizatora na Serwerze Żabka, w ramach którego Organizator przygotowuje i dostarcza Promocje. Udzielenie zgody na kierowanie do Użytkownika komunikacji o konkursach i akcjach Organizatora jest niezbędne do dołączenia do i korzystania z dedykowanego kanału Organizatora na Serwerze Żabka, w ramach którego Organizator informuje o aktualnych konkursach i akcjach na Serwerze Żabka.
  4.8. W przypadku rejestracji na Serwerze Żabka do dnia 15.04.2024 r., nick (nazwa użytkownika) i ID są identyfikatorami Użytkownika na Serwerze Żabka. W przypadku rejestracji na Serwerze Żabka po dniu 15.04.2024 r., identyfikatorami Użytkownika na Serwerze Żabka są nick (nazwa użytkownika), ID oraz numer telefonu. Użytkownik może posługiwać się wyłącznie swoimi identyfikatorami.
  4.9. Każdy Użytkownik może zarejestrować się i korzystać z Serwera Żabka tylko za pośrednictwem jednego konta na platformie Discord. Oznacza to, że Użytkownik rejestrujący się na Serwerze Żabka do dnia 15.04.2024 r. może przypisać swoje ID tylko do jednego konta w Discord, a Użytkownik rejestrujący się po dniu 15.04.2024 r., może przypisać swój numer telefonu i powiązany z nim ID tylko do jednego konta w Discord. Zakazane jest dołączenie do Serwera Żabka i posługiwanie się tym samym ID bądź numerem telefonu w ramach różnych kont Użytkownika w Discord.
 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI DOSTĘPU DO SERWERA ŻABKA
  [KORZYSTANIE Z USŁUG DISCORD PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW]
  5.1. Korzystanie z Usługi dostępu do Serwera Żabka odbywa się za pośrednictwem platformy Discord. Organizator nie świadczy na rzecz Użytkowników usługi dostępu do platformy Discord – dostawcą platformy Discord i podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie jest Discord Inc. Discord Inc. świadczy na rzecz Użytkowników usługi niezależnie od Organizatora, na warunkach opisanych w regulaminie świadczenia usługi Discord dostępnym tutaj. Organizator nie ponosi odpowiedzialności niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług na rzecz Użytkowników przez Discord Inc.
  5.2. Każdy Użytkownik Serwera Żabka jest zobowiązany przestrzegać Wytycznych dla Społeczności Discord, które są dostępne tutaj.
  [TREŚCI DOSTĘPNE NA SERWERZE ŻABKA]
  5.3. Organizator umożliwia Użytkownikom publikowanie treści na Serwerze Żabka, zapoznanie się z treściami publikowanymi przez Organizatora i innych Użytkowników, a także komentowania tych treści. W celu przeciwdziałania nadużyciom, Organizator zarządza treściami publikowanymi na Serwerze Żabka przez Użytkowników na zasadach opisanych w pkt 5.4. – 5.6. i 8.1. poniżej (moderacja treści).
  5.4. Na Serwerze Żabka zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo, dobre obyczaje lub powszechnie akceptowane zasady współżycia społecznego. Serwer Żabka przeznaczony jest do osobistego użytku Użytkownika w postaci, w jakiej został udostępniony Użytkownikowi przez Organizatora, z wyłączeniem korzystania z Serwera Żabka w celach zawodowych lub gospodarczych, z wyjątkiem przypadków, w których Organizator udzielił wyraźnego zezwolenia na takie zawodowe lub gospodarcze wykorzystanie Serwera Żabka lub jego funkcjonalności przez Użytkownika. Organizator nie zezwala Użytkownikowi na ingerencję w mechanizm Serwera Żabka, w tym na modyfikację kodu oprogramowania Serwera Żabka.
  5.5. Organizator zabrania Użytkownikowi Serwera Żabka wykonywania kopii, screenów, zdjęć lub w jakikolwiek inny sposób utrwalania i rozpowszechniania materiałów udostępnionych na Serwerze Żabka, w tym treści publikowanych przez Organizatora oraz innych Użytkowników. Jeżeli wykorzystanie treści zawartych w zasobach Serwera Żabka okaże się niezbędne do udziału w akcji lub konkursie organizowanym przez Żabka Polska, zasady ich wykorzystywania zostaną określone przez Organizatora w odrębnym regulaminie.
  5.6. Użytkownik Serwera Żabka zobowiązuje się w szczególności, że publikowane przez niego treści lub aktywność na Serwerze Żabka, nie będą:
  5.6.1. obsceniczne, naganne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie lub nawołujące do nienawiści,
  5.6.2. propagować zachowań mających na celu nękanie, zastraszanie, groźby lub zachowania niebezpieczne i antyspołeczne,
  5.6.3. reklamą, niezamówioną informacją handlową lub spamem,
  5.6.4. promowały produktów lub usług konkurencyjnych marek,
  5.6.5. zawierać spamu, wirusów, uszkodzonych plików lub innego złośliwego oprogramowania i treści,
  5.6.6. obrażać innych członków Serwera, w tym naruszać ich dóbr osobistych,
  5.6.7. naruszać praw własności intelektualnej, przysługujących Organizatorowi, innym Użytkownikom lub osobom trzecim,
  5.6.8. naruszały zasad Netykiety Serwera Żabka, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  5.7. Organizator oświadcza, że treści opracowywane i publikowane przez Organizatora w ramach Serwera Żabka, są przygotowywane z należytą starannością, tak aby odpowiadały aktualnemu stanowi wiedzy. Organizator wskazuje, że treści o charakterze edukacyjnym publikowane przez niego na Serwerze Żabka mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie są tożsame z opinią lub stanowiskiem Żabka Polska.
  [KANAŁY NA SERWERZE ŻABKA]
  5.8. Użytkownik ma możliwość dołączenia do dostępnych na Serwerze Żabka kanałów głosowych, tematycznych i dyskusyjnych Organizatora. W celu dołączenia do danego kanału, Użytkownik powinien kliknąć w nazwę kanału widoczną w panelu Serwera Żabka, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami Organizatora wyświetlanymi na ekranie jego urządzenia mobilnego lub komputera, z zastrzeżeniem pkt 5.9. i 5.10. poniżej.
  5.9. Dołączenie do kanału zawierającego informacje o Promocjach, wymaga także wyrażenia przez Użytkownika zgody na kierowanie do niego informacji o ofercie Żabka Polska za pośrednictwem tego kanału. W celu dołączenia do kanału, o którym mowa w zdaniu poprzednim, po kliknięciu w przycisk „regulamin” widoczny w panelu Serwera Żabka, Użytkownik powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o Promocjach za pośrednictwem formularza zgody udostępnionego na tym kanale. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o Promocjach za pośrednictwem formularza zgody udostępnianego w formularzu startowym, podczas dołączania do Serwera.
  5.10. Dołączenie do kanału zawierającego informacje o konkursach i akcjach organizowanych na Serwerze Żabka przez Organizatora, wymaga wyrażenia zgody na kierowanie do niego informacji o w/w inicjatywach Żabka Polska za pośrednictwem tego kanału. W celu dołączenia do kanału, o którym mowa w zdaniu poprzednim, po kliknięciu w nazwę przycisk „regulamin” widoczny w panelu Serwera Żabka, Użytkownik powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o akcjach i konkursach Organizatora za pośrednictwem formularza zgody udostępnionego na tym kanale. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o akcjach i konkursach za pośrednictwem formularza zgody udostępnianego w formularzu startowym, podczas dołączania do Serwera.
  [PROMOCJE ORGANIZATORA]
  5.11. Promocje są przygotowywane i dostarczane do kanału „promki-nowości” Serwera Żabka. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z aktualnymi Promocjami w przypadku dołączenia do kanału „promki-nowości” i wyrażenia zgody zgodnie z pkt 5.9. powyżej.
  5.12. Promocje mogą być adresowane do wszystkich Użytkowników kanału „promki-nowości” (Promocje ogólnodostępne) lub grup Użytkowników kanału „promki-nowości” posiadających daną rangę. W celu skorzystania z Promocji dla Użytkowników posiadających daną rangę konieczne jest (w okresie jej trwania) posługiwanie się Aplikacją i wykonanie następujących czynności przed dokonaniem zapłaty za zakupy i przed wydrukowaniem lub dostarczeniem paragonu fiskalnego lub e-paragonu:
  5.12.1. wyświetlenie przez Użytkownika w Aplikacji ID i okazania go w celu zeskanowania przez kasjera w przypadku skorzystania z Promocji w sklepie sieci Organizatora pod szyldem „Żabka”, bądź
  5.12.2. wyświetlenie przez Użytkownika w Aplikacji kodu QR umożliwiającego wejście do sklepu sieci Organizatora pod szyldem „Żabka Nano” i zeskanowanie tego kodu QR przed wejściem do w/w sklepu.
  5.13. Skorzystanie z Promocji ogólnodostępnych nie wymaga wyświetlenia ID lub kodu QR w Aplikacji i ich okazania w sklepach sieci Organizatora.
  5.14. Organizator może przygotowywać i dostarczać do kanału „promki-nowości” Serwera Żabka Promocje oznaczone jako dostępne tylko dla Użytkowników będących Uczestnikami Programu („Promocje z Aplikacją”). Zasady przygotowywania i korzystania z Promocji z Aplikacją określa odrębny regulamin Programu Organizatora, który jest dostępny tutaj.
  [KONKURSY I AKCJE ORGANIZATORA]
  5.15. Organizator jest uprawniony do dostarczania Użytkownikom, którzy dołączyli do kanału „konkursy” Serwera Żabka i wyrazili zgodę, o której mowa w pkt. 5.10 powyżej, informacji o aktualnych konkursach i akcjach organizowanych przez Żabka Polska na Serwerze Żabka. Brak wyrażenia zgody na informowanie o konkursach i akcjach nie wpływa na możliwość wzięcia przez Użytkownika udziału w konkursie lub akcji organizowanej na Serwerze Żabka.
  5.16. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania Użytkownikom biorącym udział w konkursach i akcjach na Serwerze Żabka, Żappsów oraz innych korzyści za aktywności na Serwerze Żabka, jednakże wyłącznie po uprzedniej rejestracji Użytkowników na Serwerze Discord Żabka.
  5.17. Zasady udziału w konkursach i akcjach Organizatora organizowanych na Serwerze Discord, a także zasady przyznawania Żappsów lub innych korzyści za udział w nich, zostaną każdorazowo określone w odrębnym regulaminie danej akcji lub konkursu.
  5.18. W przypadku przyznania Użytkownikowi Żappsów za udział w konkursie lub akcji Organizatora, Organizator powiększy saldo Żappsów na koncie Użytkownika w Aplikacji o liczbę Żappsów zdobytych w danej akcji lub konkursie. Zdobyte w ten sposób Żappsy Użytkownik może wykorzystać w Programie, tj. wymienić na kupony dostępne w Aplikacji, a następnie odebrać nagrody dostępne w tym Programie. Wymiana Żappsów na kupony umożliwiające odbiór nagród, nie jest elementem Usługi dostępu do Serwera Żabka i stanowi odrębną usługę Organizatora, świadczoną na warunkach opisanych w regulaminie Programu który jest dostępny tutaj.
 1. WARUNKI TECHNICZNE
  6.1. Z zastrzeżeniem pkt 6.2. poniżej, do korzystania z Serwera Żabka nie jest konieczne spełnienie wymagań technicznych innych niż te, które konieczne są do korzystania przez Użytkownika z platformy Discord. Oznacza to, że aby korzystać z Serwera Żabka, Użytkownik powinien spełnić wymagania techniczne określone każdorazowo przez Discord Inc. w regulaminie świadczenia usługi Discord dostępnym tutaj.
  6.2. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika warunków technicznych dostępu do Serwera Żabka, w tym warunków technicznych określonych przez dostawcę platformy Discord, skorzystanie z Usługi dostępu do Serwera Żabka może okazać się niemożliwe lub utrudnione, tj. Serwer Żabka może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.
  6.3. Organizator rekomenduje Użytkownikowi instalowanie uaktualnień systemu operacyjnego urządzenia mobilnego lub komputera, za pośrednictwem którego korzysta z Serwera Żabka, zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia mobilnego lub komputera oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego może doprowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Serwera Żabka.
  6.4. Organizator informuje, że instalacja aktualizacji dostarczanych przez dostawcę platformy Discord może być konieczna dla prawidłowego jej działania, w tym działania Serwera Żabka i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Organizator rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu przez dostawcę platformy Discord. Brak aktualizacji może doprowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z platformy Discord, w tym Serwera Żabka.
 1. BEZPIECZEŃSTWO SERWERA ŻABKA
  7.1. Po dołączeniu na Serwerze Żabka (dotyczy to również rejestracji na Serwerze Żabka) każdorazowe logowanie do Serwera Żabka następuje automatycznie po zalogowaniu się przez Użytkownika na platformę Discord. Zamknięcie Serwera Żabka na platformie Discord, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Serwera Żabka. Wylogowania należy dokonywać używając właściwego przycisku w menu platformy Discord.
  7.2. W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia mobilnego lub komputera z aktywnym Serwerem Discord, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu Organizatorowi za pośrednictwem CWK.
  7.3. Organizator informuje, że dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Serwera Żabka i danych Użytkowników. Organizator wskazuje jednak, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Serwera Żabka na określone zagrożenia. Z tego względu Organizator zaleca dokonywanie niezbędnych aktualizacji zgodnie z poleceniami dostawcy platformy Discord oraz wskazuje, że może od czasu do czasu wydawać komunikaty zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Serwera Żabka.
  7.4. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego ID lub numeru telefonu podawanego podczas rejestracji zgodnie z pkt 4.3. powyżej oraz nicku (nazwy użytkownika), w szczególności zobowiązany jest do nieudostępniania ich osobom trzecim do używania.
 1. PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM
  8.1. Z ważnego powodu, jakim jest uzasadnione podejrzenie naruszenia pkt 5.3. – 5.6. Regulaminu, Organizator ma prawo zablokowania treści, a w szczególności komentarzy publikowanych przez Użytkownika na Serwerze Żabka. O blokadzie treści i jej przyczynie Organizator zawiadamia Użytkownika za pomocą komunikatu na Serwerze Żabka. W okresie blokady Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych na Serwerze Żabka.
  8.2. Organizator może wykluczyć Użytkownika z korzystania z Usługi dostępu do Serwera Żabka lub czasowo zablokować Użytkownikowi Usługę dostępu do Serwera Żabka, z ważnego powodu, jakim jest:
  8.2.1. uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, mającego wpływ na niezasadne przyznanie Żappsów lub niezasadne przyznanie innych korzyści za aktywności na Serwerze Żabka,
  8.2.2. złożenie przez Użytkownika niezgodnego z prawdą oświadczenia co do spełniania warunków rejestracji na Serwerze Żabka (w szczególności Użytkownik nie ma ukończonego 16-go roku życia, nie jest Uczestnikiem Programu lub nie jest posiadaczem konta na platformie Discord).
  8.3. O blokadzie Usługi dostępu do Serwera Żabka i jej przyczynie Organizator zawiadamia Użytkownika za pomocą komunikatu na Serwerze Żabka.
  8.4. Blokada Usługi dostępu do Serwera Żabka lub blokada treści opublikowanych przez Użytkownika, następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji, nie dłuższy jednak niż 14 (czternaście) dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 21 (dwudziestu jeden) dni.
  8.5. Podczas blokady Usługi dostępu do Serwera Żabka, Użytkownik nie może publikować treści na Serwerze Żabka, a także brać udziału w konkursach i akcjach Organizatora na Serwerze Żabka. W okresie blokady Organizator naliczy jednak Użytkownikowi Żappsy lub inne korzyści zdobyte za udział w konkursach lub akcjach Organizatora na Serwerze Żabka, jeżeli Użytkownik spełnił warunki ich otrzymania przed dokonaniem blokady.
  8.6. Po wyjaśnieniu sprawy Organizator – w zależności od ustaleń poczynionych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego – może:
  8.6.1. odblokować treść opublikowaną przez Użytkownika, w tym jego komentarz,
  8.6.2. usunąć treść, w tym komentarz Użytkownika, informując go o przyczynie usunięcia takiej treści,
  8.6.3. odblokować Użytkownikowi Usługę dostępu do Serwera Żabka i w razie, gdy podejrzenie naruszenia Regulaminu okazało się niezasadne, w charakterze rekompensaty za zablokowanie dostępu do w/w usługi, przyznać dodatkowe Żappsy lub inne korzyści;
  8.6.4. odblokować treść, w tym komentarz Użytkownika lub odblokować Użytkownikowi Usługę dostępu do Serwera Żabka z informacją, że kolejne naruszenie Regulaminu może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z Serwera Żabka przez Organizatora (pkt 11.4.1.). Ponadto, jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, że w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkownika doszło do naliczenia nienależnych Żappsów lub nienależnego przyznania innych korzyści, Organizator odblokowując Usługę dostępu do Serwera Żabka odliczy takie nienależne Żappsy z konta Użytkownika w Aplikacji lub nienależne korzyści;
  8.6.5. wykluczyć Uczestnika z Programu (pkt 11.2. i 11.4.) informując go o przyczynie wykluczenia. Wykluczenie takie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.
 1. REKLAMACJE
  9.1. Wszelkie reklamacje związane z Serwerem Żabka, w tym dotyczące blokady Usługi dostępu do Serwera Żabka, mogą być zgłaszane do Organizatora za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta – według wyboru osoby składającej reklamację:
  9.1.1. pocztą elektroniczną na adres e-mail Centrum Wsparcia Klienta wskazany w pkt 2.1.2.,
  9.1.2. pisemnie – listem przesłanym do Centrum Wsparcia Klienta (na adres siedziby Organizatora, wskazany w pkt 1.1).
  9.2. Odpowiedź na reklamację jest udzielana niezwłocznie, w każdym wypadku najpóźniej w terminie do 14 (czternastu) dni od jej otrzymania, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  9.3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji.
  9.4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 1. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
  10.1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
  10.2. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w pkt 10.1. powyżej.
  10.3. W przypadku sporu z Organizatorem Użytkownik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.
 1. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI DOSTĘPU DO SERWERA ŻABKA
  11.1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi dostępu do Serwera Żabka (wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi dostępu do Serwera Żabka) w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny. W tym celu Użytkownik może opuścić Serwer Żabka poprzez wybranie przycisku „Opuść serwer” lub analogicznego w panelu Serwera Żabka lub skontaktować się z Organizatorem e-mailowo poprzez CWK. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej rezygnację z korzystania z Usługi dostępu do Serwera Żabka.
  11.2. Organizator może wykluczyć Użytkownika z Usługi dostępu do Serwera Żabka z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o korzystanie z Usługi dostępu do Serwera Żabka) z ważnej przyczyny. Za ważną przyczynę uznaje się istotne naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu w sposób, który nie uzasadnia jednak wykluczenia z Usługi dostępu do Serwera Żabka ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt 16.7. poniżej.
  11.3. Jeżeli Użytkownik, który rezygnuje z Usługi dostępu do Serwera Żabka bądź zostaje z niej wykluczony na podstawie pkt. 11.2. powyżej, zażąda wykluczenia z tej usługi natychmiast (bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 11.2.), Organizator usuwa tego Użytkownika z Serwera Żabka.
  11.4. Organizator może ze skutkiem natychmiastowym wykluczyć z Usługi dostępu do Serwera Żabka Użytkownika (wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym), który:
  11.4.1. w sposób powtarzający się (pomimo wcześniejszego upomnienia przez Organizatora) lub rażący istotnie narusza Regulamin, co w szczególności dotyczy wpływania przez Użytkownika w nieuczciwy sposób na funkcjonowanie Serwera Żabka, w tym konkursy i akcje Organizatora, publikowania treści naruszających postanowienia Regulaminu lub ingerowania przez Uczestnika w bezprawny sposób w mechanizm Serwera Żabka w celu uzyskania nienależnych Żappsów lub korzyści,
  11.4.2. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie co do spełniania warunków rejestracji na Serwerze Żabka (w szczególności Użytkownik nie ma ukończonego 16-go roku życia, nie jest Uczestnikiem lub nie posiada konta na platformie Discord).
  11.5. O wykluczeniu z Serwera Żabka na podstawie pkt 11.4. Użytkownik zostaje powiadomiony przez Organizatora za pomocą komunikatu na Serwerze Żabka, ze wskazaniem przyczyny wykluczenia.
  11.6. Użytkownik w każdym czasie jest uprawniony do zakończenia korzystania z Serwera Żabka poprzez jego zamknięcie w oknie przeglądarki lub odinstalowanie platformy Discord z urządzenia mobilnego lub komputera. Zamknięcie okna przeglądarki lub odinstalowanie platformy Discord nie powoduje rozwiązania umowy o korzystanie z Usługi dostępu do Serwera Żabka. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Organizatorem lub samodzielnie opuścić Serwer Żabka zgodnie z treścią pkt 11.1. powyżej.
  11.7. Rezygnacja z udziału w Programie, wykluczenie z Programu lub usunięcie Konta w Aplikacji na zasadach przewidzianych w odrębnym regulaminie Programu dostępnym tutaj, skutkuje jednoczesną rezygnacją Użytkownika z Usługi dostępu do Serwera Żabka lub wykluczeniem Użytkownika z Usługi dostępu do Serwera Żabka (w zależności od tego, czy w ramach Programu Użytkownik został wykluczony lub zrezygnował z udziału w nim). Użytkownik utraci dostęp do Usługi dostępu do Serwera Żabka z chwilą, w której jego Uczestnictwo w Programie zostanie zakończone, a konto w Aplikacji zdezaktywowane.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  12.1. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia zgodnie z pkt 11.1. Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem lub konsumentem na prawach przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, ma prawo odstąpienia od umowy o korzystanie z Usługi dostępu do Serwera Żabka bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy (rejestracji na Serwerze Żabka).
  12.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną do CWK). W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), Organizator niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt 12.1.
  12.3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
  12.4. Odstąpienie od umowy o korzystanie z Aplikacji lub o udział w Programie, realizowane przez Użytkownika będącego Uczestnikiem na zasadach określonych w odrębnym regulaminie Programu dostępnym tutaj, jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o rezygnacji z korzystania z Usługi dostępu do Serwera Żabka w trybie natychmiastowym, o którym mowa w pkt 11.3. powyżej. W takim wypadku, Organizator usuwa z Serwera Żabka Użytkownika, który skierował do Organizatora oświadczenie o odstąpieniu od umowy o udział w Programie lub o korzystanie z Aplikacji, co powoduje utratę niewykorzystanych korzyści przyznanych Użytkownikowi na Serwerze Żabka.
 1. ZMIANA REGULAMINU
  13.1. Z ważnej przyczyny Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest:
  13.1.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
  13.1.2. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
  13.1.3. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  13.1.4. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  13.1.5. zmiana w zakresie procesu rejestracji na Serwerze Żabka;
  13.1.6. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwera Żabka,
  13.1.7. zmiany w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;
  13.1.8. konieczność dostosowania wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie do aktualnych standardów, w tym do wymagań dostawcy platformy Discord.
  13.2. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Użytkowników poprzez komunikat na Serwerze Żabka oraz poprzez wysłanie powiadomienia push w Aplikacji, udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 13.3. poniżej.
  13.3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Organizatora wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w pkt 13.2. powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin, wraz ze wskazaniem przyczyny.
  13.4. Zmieniony Regulamin stosuje się do Użytkownika, który nie zrezygnuje z korzystania z Usługi dostępu do Serwera Żabka przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie. Rezygnacja z udziału w Programie następuje na zasadach określonych w pkt 11.1. powyżej.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  14.1. Korzystanie z Usługi dostępu do Serwera Żabka wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez Żabka Polska sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-586) ul. S. Matyi 8 („Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail sekretariat@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.zabka.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  14.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail IOD@zabka.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  14.3. Dane osobowe Użytkowników Serwera Żabka będą przetwarzane w celu:
  14.3.1. umożliwienia rejestracji na Serwerze Żabka, obsługi i korzystania z funkcjonalności Serwera Żabka, w tym umożliwienia udziału w akcjach lub konkursach organizowanych przez Administratora na Serwerze Żabka oraz przyznawania Użytkownikom Żappsów lub innych korzyści za udział w tych akcjach lub konkursach, a także w celu rozpatrywania reklamacji – podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy o korzystanie z Usługi dostępu do Serwera Żabka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  14.3.2. prowadzenia komunikacji z Administratorem oraz w celach z niej wynikających – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o korzystanie z Usługi dostępu do Serwera Żabka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  14.3.3. przeciwdziałania nadużyciom oraz naruszeniom Regulaminu Serwera Żabka – podstawną prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykrywaniu ewentualnych nadużyć i naruszeń;
  14.3.4. poprawy jakości świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania z Serwera Żabka w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz jakości świadczonych usług;
  14.3.5. kierowania treści marketingowych przez Administratora w ramach Serwera Żabka – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości informowania Użytkowników o Promocjach Administratora bądź o nowych konkursach lub akcjach dostępnych na Serwerze Żabka – w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie komunikacji danego rodzaju;
  14.3.6. dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
  14.4. Użytkownicy mają możliwość publikowania na Serwerze Żabka treści, w tym komentarzy, które są widoczne dla innych Użytkowników. W takim przypadku, dane osobowe Użytkownika obejmujące: nick, notkę profilu Użytkownika oraz informacje zawarte w treści komentarza lub innego materiału umieszczonego przez Użytkownika na Serwerze Żabka będą publicznie dostępne dla innych Użytkowników. W związku z powyższym, Administrator przetwarza te dane osobowe w celu moderacji treści (w tym eliminacji spamu), w tym komentarzy umieszczanych przez Użytkowników na Serwerze Żabka – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na weryfikowaniu treści dodawanych przez Członków Serwera w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom na Serwerze Żabka.
  14.5. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi dostępu do Serwera Żabka za pośrednictwem platformy Discord, Administrator automatycznie pobierze z platformy Discord publicznie dostępne dane Użytkownika obejmujące nick (nazwę użytkownika) oraz notkę o Użytkowniku. Nick będzie wykorzystywany przez Administratora, wraz z ID (w przypadku rejestracji do 15.04.2024 r.) oraz z numerem telefonu (w przypadku rejestracji po 15.04.2024 r.) Użytkownika z Aplikacji, jako identyfikator Użytkownika na Serwerze Żabka.
  14.6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres korzystania z Usługi dostępu do Serwera Żabka, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. W przypadku złożenia reklamacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej rozpatrzenia. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  14.7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi Serwera Żabka.
  14.8. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  14.9. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
  14.10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  14.11. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, usuwając dane podane dobrowolnie lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych na Serwerze Żabka. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  14.12. Podanie danych osobowych obejmujących ID z Aplikacji (w przypadku rejestracji do 15.04.2024 r.) wraz z numerem telefonu przypisanym do konta Użytkownika w Aplikacji (w przypadku rejestracji po 15.04.2024 r.) oraz nickiem (nazwą użytkownika) na portalu Discord jest niezbędne do rejestracji i korzystania z niektórych Usługi dostępu do Serwera Żabka, a brak podania tych danych skutkuje brakiem możliwości rejestracji na Serwerze Żabka i korzystania z niektórych w/w usługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  14.13. Korzystanie z Serwera Żabka wymaga autoryzacji Użytkownika w Aplikacji, a także wiąże się z możliwością otrzymywania Żappsów i innych korzyści dostępnych w Programie. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Programu i Aplikacji określa odrębna Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://zappka.app/regulamin-zappka.
  14.14. Użytkownik ma także możliwość udziału w konkursach i akcjach organizowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwera Żabka. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w akcjach i konkursach organizowanych przez Administratora określa każdorazowo odrębny regulamin.
  14.15. Korzystanie z Serwera Żabka odbywa się poprzez narzędzia administratora platformy Discord. Administrator (Żabka Polska) nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez administratora platformy Discord. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę platformy Discord, dostępnych jest pod adresem: https://discord.com/privacy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  15.1. Językiem umowy o korzystanie z Usługi dostępu do Serwera Żabka, zawieranej przez Organizatora z Użytkownikiem, jest język polski.
  15.2. Szczegółowe informacje o Usłudze dostępu do Serwera Żabka są dostępne:
  15.2.1. w serwisie internetowym www.zabka.pl/regulamin-serwera/discord,
  15.2.2. w Centrum Wsparcia Klienta;
  15.2.3. w biurze siedziby Organizatora.
  15.3. Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej (w tym również do pobrania w formacie PDF) pod adresem: www.zabka.pl/regulamin-serwera/discord.
  15.4. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Netykieta
Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy