Polityka Prywatności

1. Definicje

1.1. Administrator – spółka pod firmą Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000636642, o kapitale zakładowym w wysokości 113.215.000 PLN w całości pokrytym, BDO: 000016909, NIP: 522-30-71-241, REGON: 365388398.

1.2. Aplikacja – opracowane przez Administratora oprogramowanie pod nazwą „żappka”, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, umożliwiające uczestnictwo w Programie, na zasadach opisanych w Regulaminie programu „żappka”.

1.3. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.4. Konto – konto Uczestnika umożliwiające korzystanie z Programu oraz logowanie za pośrednictwem strony https://www.zabka.pl/katalog-dla-zalogowanych, w tym korzystanie z usług udostępnionych na stronie zgodnie z Regulaminem korzystania z usługi „Katalog alkoholowy”.

1.5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.6. Program – program „żappka”, którego zasady i warunki określa Regulamin programu „żappka”.

1.7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.8. Regulamin korzystania z usługi „Katalog alkoholowy”– regulamin dostępny pod adresem: https://www.zabka.pl/katalog-dla-zalogowanych

1.9. Regulamin programu „żappka” – regulamin dostępny pod adresem: https://zappka.app/regulaminzappka

1.10. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresami: https://zabka.pl/, https://franczyza.zabka.pl/ oraz https://zakupy.zabka.pl.

1.11. Usługa– zbiór funkcjonalności udostępnionych za pośrednictwem Platformy, umożliwiający Użytkownikowi Zarejestrowanemu dostęp do katalogu zawierającego informacje dotyczące wybranego asortymentu produktów alkoholowych po zalogowaniu do Konta.

1.12. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.13. Użytkownik Zarejestrowany – pełnoletni Użytkownik, który dokonał rejestracji i utworzył Konto uprawniające do korzystania z Usługi; Użytkownikiem Zarejestrowanym jest również pełnoletni uczestnik Programu, który uzyskał uprawnienia do korzystania z Usługi.

 

2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie i korzystanie z serwisu 

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.3. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.1.4. w celach marketingowych Administratora– zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REJESTRACJA

3.1. Osoby, które dokonują rejestracji, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.2. Dane osobowe są przetwarzane:

3.2.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta, w szczególności świadczenia Usługi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z Konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3.2.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

3.2.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

3.3. Do Konta można zalogować się również za pośrednictwem danych podanych podczas rejestracji Konta w Programie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu programu „żappka”. Dodatkowo, Administrator może udostępnić Użytkownikom inne możliwości dokonania logowania na Konto, w tym za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym (np. Facebook) lub w innej aplikacji, tym Aplikacji. W takim wypadku Serwis pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego lub konkretnej aplikacji jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Poprzez samodzielną zmianę ustawień wtyczki Użytkownik może w łatwy sposób rozszerzyć zakres pobieranych danych o takie, które mogą być przydatne przy korzystaniu z funkcjonalności Konta. Informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez portale społecznościowe można znaleźć w ich politykach prywatności.

3.4. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Koncie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób. CHATBOT

3.5. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy pomocy czatu na żywo z wykorzystaniem wtyczki Facebook. Funkcjonalność czatu, wymaga zalogowania się przez Użytkownika na platformę Facebook.

3.6. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu:

3.6.1. prowadzenia komunikacji z Administratorem oraz w celach z niej wynikających – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.6.2. zapewnienia Użytkownikowi udziału w konkursach, jeśli wyrazi on zgodę na branie w nich udziału – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.6.3. marketingowym, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na kierowanie do niego treści marketingowych w serwisie Facebook – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.6.4. kierowania treści marketingowych przez Administratora w komunikatorze Messenger – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości kierowania treści promujących działalność i usługi Administratora w związku z wyrażoną zgodą;

3.6.5. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

3.7. W związku ze skorzystaniem przez Użytkownika z usługi chatbota, Administrator automatycznie pobierze z serwisu Facebook następujące, publicznie dostępne dane Użytkownika: nazwa użytkownika, wiek i płeć, numer ID. Dane w zakresie: nazwa użytkownika, wiek i płeć będą wykorzystywane w celu spersonalizowania komunikacji, np. poprzez używanie zwrotów dostosowanych do rozmówcy. Podanie innych danych osobowych przez Użytkownika w czasie konwersacji z chatbotem jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prowadzenia komunikacji w zakresie poszczególnych funkcji chatbota (np. w celu prowadzenia rozmowy dotyczącej Programu Żappka może być konieczne podanie danych autoryzacyjnych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail). Bez podania danych prowadzenie takiej komunikacji może być niemożliwe.

3.8. Prowadzenie komunikacji przy pomocy czatu odbywa się poprzez narzędzie administratora serwisu Facebook. Administrator (Żabka Polska) nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez administratora serwisu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez ten podmiot dostępnych jest pod tym linkiem: https://pl- pl.facebook.com/privacy/explanation.

GEOLOKALIZACJA

3.9. Administrator zapewnił w Serwisie narzędzie służące geolokalizacji urządzenia Użytkownika z wykorzystaniem Google Maps API. Skorzystanie z tej funkcjonalności jest opcjonalne oraz niewymagane celem prawidłowego korzystania z serwisu. Dane o lokalizacji przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi odszukania najbliższych stacjonarnych punktów sprzedaży sieci Administratora w przypadku wyrażenia zgody Użytkownika na dostęp do informacji o geolokalizacji – wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest udzielona przez Użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Powyższe dane przetwarzane są jednorazowo, tj. informacja jest wykorzystywana w chwili udzielenia zgody. Po zamknięciu strony Administrator nie ma dostępu do danych o lokalizacji ani nie przechowuje informacji o lokalizacji odczytanej podczas przeglądania strony.

3.10. Korzystanie przez Użytkownika z narzędzia Google Maps API zamieszczonego w serwisie, regulowane jest ponadto przez aktualną wersję Dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google i Google Earth, które można znaleźć pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps/.

3.11. W ramach korzystania z tego narzędzia, Google przetwarza dane osobowe Użytkownika na zasadach opisanych w aktualnej wersji Polityki Prywatności Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.12. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.13. W zależności od skorzystania z konkretnego formularza przez Użytkownika, dane osobowe są przetwarzane:

3.13.1. W przypadku formularza kontaktowego – w celu obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.13.2. W przypadku skorzystania z formularza wynajmu lokalu – w celu obsługi zgłoszenia dotyczącego wynajmu lokalu, a w przypadku decyzji o podjęciu współpracy – w celu jej nawiązania. Podstawą prawną przetwarzania jest podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.13.3. W przypadku skorzystania z formularza dotyczącego aplikacji mobilnej oraz Programu Żappka – w celu obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości obsługi kierowanych do niego zapytań w związku z funkcjonowaniem aplikacji i Programu Żappka; w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.13.4. W przypadku skorzystania z formularza dla potencjalnych franczyzobiorców – w celu rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na franczyzobiorcę oraz w celu nawiązania ewentualnej współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.13.5. W przypadku skorzystania z formularza whistleblowingowego – w celu obsługi utworzenia konta przeznaczonego do wysyłki zgłoszeń oraz w celu obsługi przesłanych zgłoszeń – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.13.6. W zakresie skorzystania z każdego z formularzy – w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

 

4. Marketing

NEWSLETTER

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, polegających na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).

4.2. Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

4.3. Dane osobowe są przetwarzane:

4.3.1 w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

4.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz i statystyk umożliwiających dopasowanie kierowanych treści i usług do odbiorców newslettera;

4.3.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości obrony swoich praw.

 

5. Porta społecznościowe

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

 

6. Pliki cookies oraz podobna technologia

6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

6.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Pliki cookies wykorzystywane w tym celuobejmują:

6.2.1. Instalowane do localStorage:

a) Plik cookie informujący o tym, czy instalacja plików cookie zostałazaakceptowana;

b) Plugin slider’a (tiny-slider) zawierający informacje o przeglądarceUżytkownika;

c) Plugin video (plyr) zawierający informacje o playerze dostępnym na stronie (np.głośność);

d) Search Engine (Algolia) zawierający klucz ID i podobne informacje;

e) Plik cookie zawierający informację o najbliższym sklepie na Lokalizatorze.

6.2.2. Instalowane do sessionStorage:

a) Plik cookie zawierający informacje o komunikatach typu pop-up, które mają być otwarte tylko raz na sesję.

 

7. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów administratora

7.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

7.2. Aktualna i kompletna lista Zaufanych partnerów Administratora, dostępna jest pod linkiem: https://www.zabka.pl/zaufani-partnerzy.

GOOGLE ANALYTICS

7.3. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE TAG MANAGER

7.4. Google Tag Manager to narzędzie do zarządzania skryptami na stronie internetowej. Za jego pomocą można instalować na stronie internetowej różne typy skryptów. Dotyczy to m. in. skryptów związanych ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika, skryptów śledzących zachowanie Użytkownika przez narzędzia analityczne takie jak Google Analytics, czy śledzenia konwersji z systemów reklamowych takich jak Google Ads. W związku z wykorzystaniem narzędzia, Google zbiera zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/analytics/terms/tagmanager/.

GOOGLE ADS

7.5. Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

PIKSELE FACEBOOKA

7.6. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

HOTJAR

7.7. HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

ISSUU

7.8. Issuu to narzędzie służące do przeglądania dokumentów PDF. Wykorzystywane jest do publikacji plików z gazetką promocyjną. Zbiera informacje o liczbie: wyświetleń, interakcji z plikiem. Mierzy czas spędzony na przeglądaniu pliku. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Issuu znajdują się pod linkiem: https://issuu.com/legal/privacy.

 

8. Zarządzanie ustawieniami cookies

8.1. Sesyjne pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.

8.2. Analityczne i marketingowe pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez Administratora. Użytkownik może udzielić Administratorowi zezwolenia na instalację analitycznych i marketingowych plików cookies poprzez wyrażenie zgody przy otwarciu Serwisu (wejście na stronę internetową) lub wybierając w stopce strony https://www.zabka.pl opcję „Zarządzaj cookies”.

8.3. Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację analitycznych i marketingowych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Wówczas Administrator będzie uprawniony do instalacji analitycznych i marketingowych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies).

8.4. Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko analitycznych lub marketingowych plików cookies. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową i wybrać pliki cookies, na których instalację Użytkownik chce wyrazić zgodę.

8.5. Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.

8.6. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

8.6.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorerdelete-manage-cookies

8.6.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

8.6.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

8.6.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

8.6.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

8.7. W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj plików cookies (w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki) Administrator nie instaluje tego rodzaju plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

8.8. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

8.8.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory 9/11

8.8.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

 

9. Okres przetwrzania danych osobowych

9.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

9.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

10. Uprawnienia użytkownika

10.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

10.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 

11. Odbiorcy danych

11.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom takim jak agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

11.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

11.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

12. Przekazywanie danych poza EOG

12.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

12,2. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

12.3. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

12.4. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

12.5. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

13. Bezpieczeństwo danych osobowych

13.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

13.2. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

14. Dane kontaktowe

14.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: IOD@zabka.pl lub adres korespondencyjny: Żabka Polska Sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań.

14.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@zabka.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

15. Zmiany polityki prywatności

15.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku aktualizacji Polityki Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie czytelnej informacji w Serwisie lub poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail. W niektórych przypadkach

15.2. Użytkownik może być powiadomiony z wyprzedzeniem o aktualizacji Polityki, zaś fakt korzystania z usług Serwisu będzie oznaczał akceptację zaktualizowanej wersjiPolityki. Użytkownik, który nie akceptuje warunków świadczenia usług w Serwisie po wejściu w życie nowszej wersji Polityki, może zaprzestać korzystania z usług Serwisu.

15.3. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 27.11.2020 r