Pytania i odpowiedzi

Fakty

Koronawirus – charakterystyka

1. Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

2. Na czym polega leczenie koronawirusa?

Decyzję o sposobie leczenia podejmuje lekarz. Leczenie jest wyłącznie objawowe, czyli polega na leczeniu objawów choroby, takich jak gorączka lub problemy z oddychaniem. W literaturze naukowej opisuje się przypadki skutecznego wyleczenia pacjentów zakażonych koronawirusem za pomocą dotychczas znanych leków. 13 marca 2020 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Jak dotąd nie są dostępne dane dotyczące skuteczności chlorochiny u chorych z COVID-19 poza Chińską Republiką Ludową. Producent zabezpieczył zapas leku na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Zgodnie z deklaracją producenta, chlorochina będzie dystrybuowana do pacjentów z COVID-19 zgodnie z dyspozycjami Ministra Zdrowia. Jeszcze przed decyzją URPL, po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej, chlorochinę w połączeniu z lopinawirem i rytonawirem zastosowano u chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu.

3. Czy są jakieś specjalne leki zapobiegające nowemu koronawirusowi lub leczące go?

Do tej pory nie ma konkretnego leku zalecanego do zapobiegania lub leczenia nowego koronawirusa. Osoby zakażone wirusem otrzymują leczenie objawowe oraz leczenie ewentualnych powikłań bakteryjnych. Jednocześnie 13 marca 2020 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Jak dotąd nie są dostępne dane dotyczące skuteczności chlorochiny u chorych z COVID-19 poza Chińską Republiką Ludową. Producent zabezpieczył zapas leku na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Zgodnie z deklaracją producenta, chlorochina będzie dystrybuowana do pacjentów z COVID-19 zgodnie z dyspozycjami Ministra Zdrowia. Jeszcze przed decyzją URPL, po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej, chlorochinę w połączeniu z lopinawirem i rytonawirem zastosowano u chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu.

4. Czy antybiotyki są skuteczne w zapobieganiu nowemu koronawirusowi i w jego leczeniu?

Nie, antybiotyki działają przeciwko bakteriom, ale nie działają przeciwko wirusom. Nowy koronawirus jest wirusem, dlatego antybiotyki nie powinny być stosowane jako środek zapobiegawczy lub leczniczy. Osoby hospitalizowany z powodu koronawirusa mogą otrzymywać antybiotyki, jeśli wystąpi zakażenie bakteryjne, wtórne w stosunku do wirusowego.

5. Skąd czerpać informacje o koronawirusie?

Nie ulegaj panice. Staraj się postępować racjonalnie w walce z koronawirusem. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych:

Proces zakażenia

1. Jak przenosi się koronawirus?

Bezpośrednio – poprzez kontakt z wydzielinami zainfekowanej osoby (droga kropelkowa, ale również kał i mocz).

Pośrednio – poprzez kontakt z powierzchniami, na których znajdują się wydzieliny osoby zainfekowanej poprzez kichanie i kaszel.

2. Kto jest najbardziej narażony na zakażenie?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Zachorowania wśród dzieci są bardzo rzadkie.

3. Czy w ciągu 14 dni rozwoju wirusa chory już zaraża?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) okres inkubacji, czyli okres od zarażenia pacjenta a początkiem występowania u niego objawów, w przypadku wirusa powodującego COVID-19 waha się pomiędzy 1-14 dni, najczęściej jest to około 5 dni (WHO zastrzega, że informacje te mogą być akutalizowane, w miarę spływania danych). Natomiast u części zarażonych objawy mogą w ogóle nie występować. Niestety osoby bez objawów mogą być źródłem zakażenia.

4. Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2? Co zrobić w sytuacji kiedy miałam/-em kontakt z osobą zakażoną jednak czuję się dobrze i nie mam objawów choroby?

Za kontakt z osobą zakażoną koronawirusem uznaje się:

 • Bezpośredni kontakt z osobą chorą lub w kontakt w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut;
 • Prowadzenie rozmowy z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;
 • Osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;
 • Osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym.

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone jeżeli czują się dobrze, i nie mają objawów choroby, nie rozprzestrzenią infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się:

 • pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia;
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej;
 • w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia;
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

5. Czy zarażona kobieta w ciąży może przekazać wirusa nienarodzonemu dziecku lub podczas porodu?

Obecnie brak dowodów naukowych wskazujących na transmisje wirusa SARS-CoV-2 od matki do płodu. Dostępne badania naukowe wśród noworodków urodzonych przez matki z COVID-19 wskazują, że żadne z noworodków nie miało wyniku pozytywnego na obecność wirusa powodującego COVID-19. Dodatkowo nie stwierdzono wirusa w próbkach płynu owodniowego ani w mleku matki. Niemniej jednak, należy pamiętać, że każde zagrożenie dla zdrowia i życia ciężarnej kobiety jest również zagrożeniem dla zdrowia i życia jej nienarodzonego dziecka. Nawet jeśli wirus nie zostanie przeniesiony na płód lub noworodka, pogorszenie stanu zdrowia matki, spowodowane przez chorobę, może zagrozić życiu i zdrowiu jej nienarodzonego dziecka. Dlatego, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zwłaszcza w przypadku kobiety ciężarnej, zalecane jest poszukanie pomocy medycznej.

6. Czy mogę zarazić się koronawirusem przez przesyłki z Chin?

Ryzyko zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin jest znikome. Wirus krótko żyje poza organizmem człowieka.

7. Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.

Informacja EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

EFSA podkreśla, że na podstawie doświadczeń z wirusami SARS i MERS można sądzić, że nie dochodzi do infekcji człowieka poprzez żywność wirusem SARS COV-2. Tak więc jest mało prawdopodobne, aby wirus przenosił się przez żywność, i nie ma dotychczas dowodów aby miało to miejsce.

EFSA podkreśla, że stale  monitoruje sytuację dot. ogniska zakażenia SARS COV-2, które jest źródłem zachorowań w bardzo wielu krajach.

W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie dystrybucji i sprzedaży, o czym mowa dalej.

Objawy choroby

1. Jakie są objawy koronawirusa?

Przebieg zakażeń koronawirusem jest zróżnicowany - od bezobjawowego, przez łagodną chorobę układu oddechowego, po ciężkie zapalenie płuc, a nawet niewydolność wielonarządową oraz wstrząs septyczny. Najczęściej objawami koronawirusa są: kaszel, duszności, temperatura ciała powyżej 38 0C, ból mięśni. 

2. Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

3. Co zrobić w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych?

Jeśli masz objawy grypopodobne, takie jak: gorączka (powyżej 38 st. C) kaszel, duszności i problemy z oddychaniem bezzwłocznie skontaktuj się z placówką Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub w przypadku nasilonych objawów  zadzwonić pod numer 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego. Przemieszczając się do szpitala, unikaj komunikacji publicznej.

Dodatkowo została uruchomiona bezpłatna infolinia NFZ, gdzie pod numerem 800 190 590 możesz uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19. Infolinia jest czynna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Kwarantanna

1. Kwarantanna - co to jest i kiedy występuje?

Kwarantanna polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Ograniczenie kontaktu osoby podejrzanej o zakażenie z innymi ludźmi ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się epidemii. 

Kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenia koronawirusem. 

Kwarantanna nakładana jest przez państwowego, powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego jako decyzja administracyjna na okres 14 dni licząc od dnia styczności z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenia koronawirusem.

2. Jak należy postępować podczas kwarantanny?

 • Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie;
 • Zachowaj zasady higieny;
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów;
 • Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie;
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu;
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości;
 • Jeśli masz pod opieką zwierzęta, to w miarę możliwości, na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy;
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego;
 • Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej;
 • W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem skorzystaj z teleporady.

3. Czego nie należy robić podczas kwarantanny?

 • Nie opuszczaj domu;
 • Nie wychodź do sklepu;
 • Nie spotykaj się z innymi osobami. Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt  i zachowaj odstęp wynoszący min. 2 metry.

4. Kogo z przyjeżdżających do kraju nie obowiązuje kwarantanna?

Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje:

 • osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie;
 • cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
 • zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki.

5. Aplikacja Kwarantanna Domowa – co to jest? Do czego służy?

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Profilaktyka

1. Jak zapobiegać zakażeniu?

 • Często myj ręce: Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust: Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
 • Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe: Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.
 • Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków: Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
 • Unikaj płatności gotówką: W miarę możliwości należy unikać płatności gotówką. Zalecane jest korzystanie z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy: Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu: Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu: Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

2. Dlaczego w profilaktyce koronawirusa ważne jest mycie rąk?

Koronawirus jest osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dlatego można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol minimum 60–70%, preparaty do dezynfekcji.

3. Jakie płyny dezynfekujące ręce są rekomendowane?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca stosowanie płynów dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 60%). Ponadto, należy pamiętać o prawidłowym myciu rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund.

4. Obróbka termiczna a koronawirus

Koronawirusy potrzebują do namnażania gospodarza, którym jest człowiek. Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ koronawirus ulega zniszczeniu gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury np. 60stC przez 30 min. Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych, typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym również SARS COV-2.

Aktualnie dostępne dane wskazują na to,  że wirus może przetrwać kilka godzin na powierzchniach. Wirusa można pozbyć się ze środowiska, podobnie jak w przypadku większości mikroorganizmów, za pomocą zwykłych środków dezynfekcyjnych stosowanych w gospodarstwie domowym.

5. Czy należy ograniczyć wychodzenie z domu?

Wychodzenie z domu nie jest teraz możliwe poza kilkoma wyjątkami takimi jak: wyjście do pracy, na zakupy czy do apteki.

6. Czy jest szczepionka na koronawirusa?

Aktualnie nie ma szczepionki przeciw koronawirusowi COVID-19.

7. Czy maski zabezpieczają przed koronawirusem?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca używanie masek na twarz.

8. Czy są leki, suplementy lub witaminy, które mogą podnieść odporność i zabezpieczyć przed koronawirusem?

Aktualnie nie ma zaleceń, z których wynikałoby, że zażywanie konkretnych leków, suplementów lub witamin chroni przed koronawirusem.

9. Jakie działania powinien podjąć świadomy klient-konsument?

W sklepie:

 • Osoby, które przebywają w sklepach, supermarketach, centrach handlowych powinny zawsze pamiętać o tym, że są współodpowiedzialni za zdrowie swoje i innych osób. W miarę możliwości należy unikać przebywania w miejscach zatłoczonych, utrzymywać odstępy w kolejkach.
 • Ilość osób przebywających w sklepie może być nie większa niż 3 klientów na kasę. Dodatkowo wchodząc do sklepu, należy mieć na sobie rękawiczki ochronne.
 • Dlatego należy pamiętać o higienie rąk oraz higienie kichania i kasłania, w szczególności przy pakowaniu żywności luzem, nieopakowanej tj. pieczywo, produkty cukiernicze, orzechy.
 • Ręce w sklepie mają kontakt z powierzchniami roboczymi, pieniędzmi. Do pakowania należy używać dostępnych rękawic foliowych oraz torebek. Niehigienicznym zachowaniem jest przebieranie i dotykanie  produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze).
 • Należy zwracać też uwagę na właściwą higienę  układu oddechowego- nie kasłanie/kichanie w stronę innych osób jak i towaru.

W domu:

 • Należy zachowywać właściwą higienę mycia i przygotowania żywności. Jest to priorytet nie tylko w przypadku koronawirusa, ale przede wszystkim typowych zanieczyszczeń mikrobiologicznych prowadzących do zatruć pokarmowych. Należy myć ręce, narzędzia kuchenne, blaty robocze, deski. Zawsze pamiętać o separacji produktów surowych i produktów już przygotowanych do spożycia,  w celu uniknięcia zanieczyszczeń krzyżowych w kuchniach.

10. Gdzie znajdę aktualne informacje dotyczące liczby chorych w Polsce?

Na stronie gov.pl/koronawirus znajdziesz mapę zarażeń koronawirusem. Dane tam zamieszczane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia i są na bieżąco aktualizowane.

Pomoc w razie obawy zakażenia

1. Gdzie znajdę informację o placówkach POZ udzielających teleporady?

Lista placówek POZ udzielających teleporady w Twoim regionie znajduje się na stronie NFZ.

2. Jaki jest czas oczekiwania na wyniki testu koronawirusa?

Samo badanie próbki trwa kilka godzin. Jeśli badanie trzeba powtórzyć, to ocena pobranego wymazu może trwać nawet kilkadziesiąt godzin. Należy doliczyć czas od pobrania do przewiezienia próbki do laboratorium (to zależy od tego, jak daleko jest miejsce, gdzie pobrano wymaz, od najbliższego laboratorium wykonującego badanie). Wszystko zależy zatem od logistyki.

Sytuacja w kraju i na świecie

1. Czym jest pandemia?

Według WHO pandemia to rozprzestrzenianie się nowej choroby na całym świecie. Nie ma kryteriów określonych dla tego, co osiąga poziom pandemii, a co nie. Nie ma progu przypadków lub zgonów, który umożliwia klasyfikowanie przypadku tą definicją. 

2. Co oznacza stan epidemii?

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, na mocy której wprowadzono w Polsce najpierw stan zagrożenia epidemicznego, a potem stan epidemii, następująco definiuje epidemię: "wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących".

Stan epidemii to w myśl ustawy "sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii - w przypadku gdy zagrożenie epidemiczne lub epidemia obejmuje więcej niż jedno województwo - w drodze rozporządzenia wprowadza minister zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym ds. administracji publicznej na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

3. Co w praktyce oznacza zamknięcie granic?

Wstrzymane zostały międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Polacy powracający do kraju oraz cudzoziemcy, których nie obowiązuje zakaz wjazdu do kraju, będą objęci 14-dniową domową kwarantanną. Transport kołowy i drogowy będzie zachowany – busy, autokary, samochody osobowe będą mogły wjeżdżać i wyjeżdżać z Polski. Transport cargo będzie również działać normalnie.

4. Czy została przywrócona kontrola graniczna?

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju tymczasowo została przywrócona kontrola graniczna.

5. Kogo nie obowiązuje zakaz wjazdu na teren Polski?

 • Obywateli RP;
 • Cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • Osób, które posiadają Kartę Polaka;
 • Dyplomatów;
 • Osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę;
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach - nieuwzględnionych powyżej - komendant placówki Straży Granicznej po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
 • Cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

6. Czy osoba przebywająca za granicą może wrócić do Polski?

Każdy obywatel Polski może wrócić do kraju. Do kraju wpuszczone zostaną też samoloty czarterowe z Polakami. Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową pod karą grzywny. Ma to zabezpieczyć przed ewentualnym dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

7. Czy można wyjechać z Polski?

Tak. Polskę będzie można opuścić transportem kołowym na przejściach granicznych. Ograniczenia dotyczą wjeżdżania do kraju.

8. Czy na ulice polskich miast zostało wyprowadzone wojsko?

Około 5 tysięcy żołnierzy pomaga działaniom policji.

Mity

Koronawirus – charakterystyka

1. Czy koronawirus jest bardziej zakaźny od innych znanych nam wirusów?

Koronawirus jest bardzo zakaźny, ale daleko mu do zakaźności wirusów takich jak odra, czy ospa wietrzna.

2. Czy zachorowanie na koronawirusa często kończy się śmiercią?

Nie. U ponad 80 proc. pacjentów przebieg choroby jest łagodny. Ciężkie powikłania występują u osób starszych, z obniżoną odpornością i z chorobami przewlekłymi.

Proces zakażenia

1. Czy psy i koty przenoszą koronawirusa?

Nie. Brak jest dowodów, że zwierzęta domowe mogą przenosić koronawirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19.

Objawy choroby

1. Czy objawy koronawirusa zawsze są takie same?

Przebieg zakażeń koronawirusem jest zróżnicowany - od bezobjawowego, przez łagodną chorobę układu oddechowego, po ciężkie zapalenie płuc, a nawet niewydolność wielonarządową oraz wstrząs septyczny. Najczęściej objawami koronawirusa są: kaszel, duszności, temperatura ciała powyżej 38 0C, ból mięśni. 

Kwarantanna

1. Czy służby chodzą po domach i sprawdzają przebywającym na kwarantannie temperaturę?

Nie. Policja sprawdza przestrzeganie kwarantanny bezkontaktowo.

Profilaktyka

1. Czy picie alkoholu chroni przed wirusem?

Nie. Picie alkoholu nie chroni przed wirusem. Alkohol obniża odporność organizmu.

2. Czy częste picie wody zwalcza koronawirusa?

Nie! Aby ograniczyć ryzyko zakażenia, przestrzegaj zasad higieny i unikaj kontaktu z dużymi skupiskami ludzi.

Pomoc w razie obawy zakażenia

1. Czy domowe testy na koronawirusa są skuteczne?

Nie! Wiarygodny test na obecność koronawirusa może przeprowadzić tyko placówka medyczna.

Sytuacja w kraju i na świecie

1. Czy w Polsce zabraknie żywności?

Nie! W Polsce nie zabraknie żywności. Jesteśmy jednym z największych producentów żywności w Europie.

2. Czy sklepy zostaną zamknięte? Czy nie będzie można dostać jedzenia i leków?

Nie! Wszystkie sklepy spożywcze, drogerie i apteki są otwarte – również te w galeriach i centrach handlowych.

3. Czy Warszawa zostaje otoczona kordonem sanitarnym?

Nie! Nie ma żadnej decyzji o zamykaniu Warszawy.